PRAVIDLA PRODEJE NA TRŽIŠTI


v období od 19.4. 2021 do odvolání

ve střední části Mírového náměstí v Týništi nad Orlicí – prostor tržiště A + B


I. Provozovatel tržiště

 1. Provozovatelem tržiště je Město Týniště nad Orlicí.
 2. Provozovatel prostřednictvím příspěvkové organizace Služby města Týniště nad Orlicí (dále jen provozovatel) zajišťuje organizaci a řízení provozu při prodeji, vybírá poplatky za poskytnutí prodejního místa (v souladu s vyhláškou o místních poplatcích) a kontroluje plnění základních podmínek pro prodej.   
 3. Provozovatele zastupují jeho pracovníci, kteří se prokazují pověřením.

II. Základní ustanovení

 1. Pro prodej a nabídku zboží na prostoru tržiště A slouží zcela výhradně prodejní pulty (dále jen prodejní místo) a na prostoru tržiště B umístěné mobilní prodejní zařízení prodejcem (dále jen prodejní místo). Prodejní místo si vybere prodejce (dle volné kapacity) při příjezdu na tržiště. Druh nabízeného a prodávaného zboží je předem omezen a závisí na volné kapacitě prodejních míst. Nabízet a prodávat lze pouze ovoce a zeleninu ( v čerstvém nebo zpracovaném stavu), květiny a jiné rostliny, jejich plody, osiva, semena, mléko a výrobky z mléka, maso a výrobky z masa, včetně živých ryb, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu.
 2. Provozovatel tržiště neodpovídá za kvalitu a vady zboží prodávaného jednotlivými prodejci prodejního místa.
 3. Nároky vyplývající z uzavření jednotlivých kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím, zejména pak vsouvislosti s uplatňováním odpovědnosti za vady zboží zakoupeného na tržišti, uplatňuje kupující podle ustanovení občanského zákoníku u fyzické nebo právnické osoby, která zboží kupujícímu prodala.
 4. Komplexní organizací provozu tržiště je pověřen pracovník provozovatele (pověřený pracovník).

III. Doba prodeje

Každý pracovní den v týdnu (pokud na tento den nepřipadne den pracovního klidu) v době od 6,00 hod. do 12,00 hod. 

IV. Cena (poplatek) za užívání prodejního místa

 1. Poplatek za užívání prodejního místa činí za každý i započatý m2 - pro prodej a nabídku zboží 50,- Kč
 2. Úhrada za užívání prodejního místa je prodejcem uhrazena v hotovosti v den prodeje pověřenému pracovníkovi provozovatele přímo na tržišti.
 3. Při kratší prodejní době, než je stanovena doba prodeje, se cena nekrátí ani nevrací. Při vykázání prodejce z tržiště způsobené porušením těchto pravidel se poplatek nevrací. 

V. Oprávnění k prodeji na tržišti

 1. Na vymezeném tržišti mohou prodávat
  1. právnické a fyzické osoby oprávněné k této činnosti podle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, v platném znění.
  2. právnické osoby podnikající v zemědělství  včetně  prodeje zemědělských výrobků.
  3. fyzické osoby na základě registrace samostatně hospodařícího rolníka.
  4. fyzické osoby v případě, že se jedná o prodej produktů z vlastní pěstitelské činnosti a prodej lesních plodů. (dále jen prodejce)
 2. Prodejce ani pověřený zástupce nesmí být osoba mladší 15 let.
 3. Prodejce je povinen dbát pokynů provozovatele. Na pokyn pověřeného pracovníka provozovatele, kontrolních orgánů města a kontrolních orgánů státní správy je povinen prokázat splnění podmínek provozování živnosti, případně prokázat své pověření.
 4. Prodejce prodejního místa odpovídá za dodržování všech právních předpisů vztahujících se k prodejní činnosti, speciálních předpisů upravujících prodej jím nabízeného zboží, za stanovení ceny a za to, že o prodávaném zboží nejsou podávány nepravdivé údaje s cílem klamat spotřebitele.

VI. Druhy a podmínky nabízeného zboží k prodeji 

V případě prodeje níže uvedeného zboží je prodejce povinen zajistit tyto podmínky:

 1. včelí med
  1. Med musí být označen jménem, příjmením, adresou bydliště chovatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo názvem a sídlem chovatele, jde-li o právnickou osobu, druhem medu podle jeho původu a údajem o jeho množství.
  2. Med musí být skladován v obalech, které splňují požadavky na obaly pro potraviny živočišného původu a nesmí být vystavován přímému slunečnímu záření.
  3. Med prodávaný na tržišti nesmí být dále uváděn do oběhu, musí skončit pouze u konečného spotřebitele.
 2. slepičí vejce
  1. Slepičí vejce pocházející prokazatelně ze zdravotně nezávadného chovu z vlastního hospodářství. Prodej je povolen pouze ze zařízení, které udržuje stabilní, nekolísavou teplotu v rozmezí minimálně plus 5°C a maximálně plus 18°C. Vejce nesmí být vystavena přímému slunci. Prodej vajec s poškozenou skořápkou, tzv. křapek není povolen. Prodej vajec z vlastního hospodářství je umožněn tehdy, pokud jsou tato vejce označena kódem producenta (kód je tvořen ze tří částí - 1. označení metodou chovu, 2. registračním kódem státu, 3. poslední čtyřčíslí registračního čísla hospodářství). Vejce mohou být prodávána konečnému spotřebiteli nejpozději do 21 dnů po snášce, přičemž doba minimální trvanlivosti je 28 dnů od data snášky. Jednomu konečnému spotřebiteli je možno prodat maximálně 60 vajec při jednom nákupu. Ostatní prodejci, kteří nejsou chovateli, musí navíc zajistit, aby jimi prodávaná slepičí vejce byla získána ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném podniku, vejce musí být stanoveným způsobem označená (viz výše) a prodávající musí být vždy schopen na místě doložit původ vajec. Vejce prodávaná na  tržišti nesmí být dále uváděna do oběhu, musí skončit pouze u konečného spotřebitele.
 3. koření označené názvem, jménem a sídlem výrobce. Prodej směsí, kořenících přídavků obsahujících houby, ochucovadel, dresinků, past, tekutých a emulzních kořenících přípravků není povolen.

 VII. Povinnosti prodejce

 1. Prodejce může obsadit prodejní místo dle volné kapacity ihned po příjezdu na tržnici. Je však povinen dodržovat bezpečný odstup mezi prodejními místy minimálně dva metry a akceptovat, v případě oprávněného rozhodnutí a nařízení pověřeného pracovníka, změnu prodejního místa. Prodejce je povinen si zajistit u svého prodejního místa bezpečný odstup mezi lidmi a dodržovat bezpečnostní zóny minimálně dva metry. V jeden čas se na ploše tržiště nesmí vyskytovat více než jedna osoba na 15 m2.
 2. Prodejce obsazením prodejního místa potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami prodeje na tržnici a má na každém prodejním místě k volnému použití dezinfekci na ruce.
 3. Během celé doby trvání prodeje je prodejce povinen na tomto místě udržovat pořádek, neznečišťovat okolí a po skončení prodeje odstranit zboží a na svůj náklad odstranit či odvézt zbytky obalů a odpady a zanechat místo čisté. Odpady živočišného původu (rozbitá a poškozená vejce) skladovat v uzavřených nádobách nebo obalech.
 4. Prodejce je povinen dodržovat zásady požární bezpečnosti, zásady bezpečného zacházení s elektrickým zařízením, pokud je použito, a hygienická pravidla.
 5. Prodejce odpovídá za kvalitu, bezpečnost a zdravotní nezávadnost prodávaného zboží a za dodržování platných předpisů při prodeji.
 6. Před zahájením prodeje a potom po celou dobu prodeje musí být prodejní místo označeno obchodní firmou či jménem a příjmením prodávajícího, identifikačním číslem ( pokud bylo přiděleno) a sídlem firmy nebo místem trvalého bydliště.
 7. Prodávané zboží musí být viditelně označeno cenou platnou v okamžiku nabídky.
 8. Prodej potravin podléhá dalším pravidlům a předpisům, za jejichž dodržování odpovídá prodejce. Prodejce preferuje platbu za zboží kartou nebo mobilem.
 9. Prodej je povolen pouze na   pultech. Prodejci je zakázáno používat označení produktů DOMÁCÍ.

VIII. Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti

 1. Provozovatel zabezpečí čistotu tržiště a dezinfekci pultů před zahájením nabídky a prodeje zboží. 
 2. Provozovatel a městská policie zajišťuje dohled nad dodržováním pravidel prodeje na tržnici.
 3. Prodejci nabízeného zboží jsou povinni:
  1. řídit se pokyny Městské policie Týniště nad Orlicí
  2. okamžitě odstraňovat případné znečištění prostoru tržiště
  3. dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě / mají možnost užívat veřejné toalety TOI TOI /

IX. Pravidla k zajištění řádného provozu tržiště pro nabídku zboží a prodej zboží

Provozovatel tržiště pro nabídku zboží a prodej zboží je povinen:
 1. Umístit pravidla prodeje na tržišti v prostoru .
 2. Zveřejnit pravidla prodeje na tržišti na webových stránkách Města Týniště nad Orlicí na www.tyniste.cz.
 3. Umožnit prodejcům nahlédnutí do výše uvedených pravidel prodeje na tržišti ve služebně Městské policie Týniště nad Orlicí na adrese Smetanova 761 Týniště nad Orlicí. 

X. Závěrečná ustanovení

Pravidla prodeje na tržišti ve střední části Mírového náměstí Týniště nad Orlicí byla schválena vedením města Týniště nad Orlicí a nabývají účinnosti dne 19.4.2021 a nahrazují pravidla prodeje na tržišti ze dne 15.6. 2020. Pavel Nadrchal                                                                                               Koldinský Libor                                                                                                                                                                                                 
  místostarosta                                                                                                        starosta