Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí - 12.března 2018

Starosta města svolává zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí na den 12. března 2018 v 16:00 hodin do malého sálu Kulturního domu v Týništi nad Orlicí

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola úkolů z minulých jednání

3. Zpráva o činnosti rady města

4. Zpráva kontrolního výboru

5. Smlouva o smlouvě budoucí kupní na pozemky v lokalitě STŘED v k.ú. Týniště nad Orlicí

6. Směnná smlouva na pozemky dotčené plánovanou stavbou podjezdu v k.ú. Týniště nad Orlicí

7. Cyklostezka Křivice – směnná smlouva, kupní smlouvy

8. Odkup pozemku p.č. 491/3 v k.ú. Štěpánovsko

9. Odkup chaty na p.č. 6956/40 v k.ú. Holice v Čechách

10.  Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o společném školském obvodu pro Bolehošť a Lípu nad Orlicí

11.  Dohoda o vytvoření společného školského obvodu pro Bolehošť a Lípu nad Orlicí

12.  Zpráva finančního výboru

13.  Plnění rozpočtu města Týniště nad Orlicí k 31.12.2017

14.  Darovací smlouva pro SDH Týniště nad Orlicí

15.  Rozpočtová opatření

16.  Diskuse

17.  Závěr