Informace o zadávání veřejných zakázek

V polovině září 2010 začal platit zákon č. 179/2010 Sb., kterým se podstatným způsobem novelizuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Účelem předmětné novely je minimalizovat nedostatky zjištěné při dosavadní aplikaci zákona o veřejných zakázkách a dále zjednodušit, zpřesnit a zefektivnit zadávání veřejných zakázek a posílit jeho transparentnost. Účelem novely je také začlenit do českého práva změny práva EU na poli zadávání veřejných zakázek. 

Rada města Týniště nad Orlicí již 10.1.2007 schválila Směrnici pro zadávání veřejných zakázek placených z rozpočtu města a jeho příspěvkových organizací, kterou upravuje a zpřísňuje zákon v oblasti zadávání zakázek malého rozsahu. Touto směrnicí se zpřesňuje postup při zadávání zakázek města Týniště nad Orlicí a jeho příspěvkových organizací a účelem této směrnice je sjednotit postup při zadávání zakázek malého rozsahu. Jde o to, aby každá zakázka převyšující částku 180.000,- Kč (150.000,- Kč bez DPH) byla uveřejněna na webových stránkách města a jiným obvyklým způsobem vhodným pro konkrétní zakázku a byla realizována na základě uzavřené smlouvy o dílo. Tato směrnice nebyla do konce minulého roku zcela naplňována pouze v oblasti zveřejňování zakázek na webových stránkách města, protože příslušné úpravy, které by to umožňovaly byly provedeny až na přelomu letošního roku.

Směrnice kategorizuje veřejné zakázky malého rozsahu dle výše budoucího peněžitého závazku :

Celé znění směrnice je uveřejněno na webových stránkách města Týniště nad Orlicí na adrese www.tyniste.cz

V současné době se připravuje další novela zákona o veřejných zakázkách, která by měla začít platit v polovině roku 2011 a pokud přinese další zásadní změny v zadávání veřejných zakázek, v co nejkratší době se je budeme snažit zapracovat do naší městské směrnice.

Odbor správy majetku MěÚ v Týništi nad Orlicí