Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Potřebuji zařídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění

Obecní úřad rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění dle § 64 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením §10 a § 118 odst. 3 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Zvláštní příjemce důchodu je zpravidla rodinný příslušník, který je na základě ustanovení obce zmocněn přijímat a hospodařit s dávkami důchodového pojištění za oprávněného příjemce této dávky, který není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen samostatně přebírat svůj důchod. Může se jednat i o situaci, kdy nemůže oprávněný (nezletilý) nebo jeho zákonný zástupce nebo opatrovník výplatu přijímat. Zvláštní příjemce důchodu je povinen používat dávky důchodového pojištění podle pokynů oprávněného, ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan, zákonný zástupce, rodinný příslušník. 

Podmínky a postup řešení:

Oprávněný příjemce důchodové dávky mající trvalý pobyt na území města Týniště nad Orlicí nebo jeho zákonný zástupce nebo rodinný příslušník mohou podat žádost na Městském úřadu v Týništi nad Orlicí, správním odboru – oddělení sociálních věcí. Místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu oprávněného příjemce dávky důchodového pojištění. Zvláštní příjemce nemusí mít trvalé bydliště tam, kde oprávněný. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oprávněný příjemce důchodu si může vyzvednout žádost osobně na Městském úřadě v Týništi nad Orlicí nebo si ji může předem vyplnit prostřednictvím níže dostupného formuláře. V žádosti uvede konkrétní jméno osoby, která by měla být ustanovena zvláštním příjemcem důchodu a důvody žádosti. V případě, že oprávněný příjemce není schopen z důvodu svého zdravotního stavu žádost podat sám, může ji podat i osoba, která si přeje být ustanovena zvláštním příjemcem. K tomu je však potřeba doložit vyjádření lékaře o stávajícím zdravotním stavu oprávněného příjemce a jeho neschopnosti přebírat důchod. Podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. f) zák. č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanoví správní orgán opatrovníka zvlášť těžce zdravotně postiženým osobám, s nimiž se nelze dorozumět ani prostřednictvím tlumočníka nebo prostředníka a z tohoto důvodu nejsou schopni podat vyjádření k řízení o ustanovení zvláštního příjemce důchodu. Pro posouzení žádosti o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodu je zpravidla nezbytné, aby sociální pracovník města provedl sociální šetření v místě bydliště oprávněného příjemce dávky. V oprávněném případě je vydáno rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz.  

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.  

Lhůty pro vyřízení:

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve  znění  pozdějších  předpisů, rozhodne Městský úřad Týniště nad Orlicí nejpozději do 30 dnů. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
    zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
    zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 5.4.2017

 
load