Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Potřebuji zařídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)

Na silnici a místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem.
V případě dálnic, silnic I. třídy a místních komunikací, které jsou označeny jako silnice pro motorová vozidla, nelze sousední nemovitost napojit přímo na komunikaci, a na odpočívku těchto komunikací může být připojena jen stavba, která svým účelem slouží výlučně uživatelům této pozemní komunikace (např. čerpací stanice, motorest, motel nebo autoservis).
Povolení silničního správního úřadu je třeba rovněž k úpravě nebo zrušení stávajícího sjezdu.
Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení sjezdu je podkladem pro stavební řízení vedené obecným stavebním úřadem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

V této věci je oprávněn jednat vlastník připojované nemovitosti. 

Podmínky a postup řešení:

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti k silničnímu správnímu úřadu, který vykonává na  Městském úřadu Týniště nad Orlicí – Odbor správy majetku.

Písemnou žádost:

 • podat na podatelně Městského úřadu Týniště nad Orlicí
 • zaslat poštou na adresu: Městský úřad Týniště nad Orlicí, odbor správy majetku, Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, na níž má být sousední nemovitost připojena.
  Pro dálnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy, pro silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností a pro místní komunikace obecní úřad.
  • Zdeněk Hejna
   budova Městský úřad -> podlaží 1 NP -> dveře 219

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte:

 • žádost o připojení nemovitosti na pozemní komunikaci,
 • dokumentaci nebo situaci, z níž jsou patrné parametry připojení (zejména rozhledové vzdálenosti),
 • výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přikládají právnické osoby),
 • živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přikládají fyzické osoby podnikající).

K vydání rozhodnutí o připojení je nutný souhlas vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a souhlas Policie České republiky (v případě připojení na odpočívku dálnice souhlas Ministerstva vnitra).

Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky (resp. Ministerstva vnitra) vyžádá.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Za povolení připojení sousední nemovitosti na místní nebo účelovou komunikaci se vybírá správní poplatek 500 Kč.

Správní poplatek můžete uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Týniště nad Orlicí nebo převodem na účet (po předchozí domluvě). 

Lhůty pro vyřízení:

Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně; jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Účastníkem řízení o povolení připojení nemovitosti na pozemní komunikaci je kromě žadatele také vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace, dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky (v případě připojení na odpočívku dálnice Ministerstvo vnitra).

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.  

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci je možno řešit zasláním žádosti elektronickou poštou či pomocí datové schránky y9wbaus.
  E-služby úřadu

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Další informace:

 • Můžete se obrátit na:
  • Ministerstvo dopravy,

  • krajské úřady,
  • obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
  • obecní úřady.

Datum poslední aktualizace: 8.1.2018

 
load