Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Potřebuji zařídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Uzavírka pozemní komunikace

Dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu.
Uzavírka může být buď částečná (např. uzavření jednoho jízdního pruhu nebo jednoho jízdního pásu dálnice) nebo úplná.
Pokud to situace vyžaduje, stanoví silniční správní úřad v rozhodnutí o uzavírce také trasu objížďky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osoba, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce; pokud jsou důvodem uzavírky stavební práce, podává žádost o povolení uzavírky jejich zhotovitel, pokud silniční správní úřad nestanoví jinak.  

Podmínky a postup řešení:

Splnění všech požadovaných náležitostí. Městský úřad Týniště nad Orlicí, jakožto silniční správní úřad, povoluje omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami místních komunikací a účelových veřejně přístupných komunikacích na území města Týniště nad Orlicí, Rašovice, Křivice, Petrovice, Štěpánovsko.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti k silničnímu správnímu úřadu, který vykonává na  Městském úřadu Týniště nad Orlicí – Odbor správy majetku; nejedná-li se o havárii, je třeba žádost doručit silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů před navrhovaným zahájením uzavírky..

Písemnou žádost:

 • podat na podatelně Městského úřadu Týniště nad Orlicí
 • zaslat poštou na adresu: Městský úřad Týniště nad Orlicí, odbor správy majetku, Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí

Podáním žádosti k silničnímu správnímu úřadu

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, která má být uzavřena.
  Pro dálnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy, pro silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace obecní úřad obce s rozšířenou působností a pro místní komunikace obecní úřad.

  • Zdeněk Hejna
   budova Městský úřad -> podlaží 1 NP -> dveře 219

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte:


Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

Lhůty pro vyřízení:

Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně; jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Silniční správní úřad žádost projedná:
  • s vlastníkem (správcem) pozemní komunikace, která má být uzavřena,
  • s vlastníkem (správcem) pozemní komunikace, po které má být vedena objížďka,
  • s obcí, v jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka,
  • a pokud je po dotyčné pozemní komunikaci vedena dráha, také s provozovatelem této dráhy,
  • s Policií České republiky, má-li objízdná trasa vést po silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci.
  K žádosti o povolení uzavírky je proto vhodné přiložit také jejich vyjádření; a pokud je na dotčené pozemní komunikaci provozována linková osobní doprava, také vyjádření příslušného dopravce.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žadatel je povinen na svůj náklad označit uzavírku a objížďku způsobem stanoveným v rozhodnutí o povolení uzavírky.

Pokud má uzavírka trvat déle než 3 dny a jejím důvodem jsou stavební práce, musí žadatel na začátku uzavírky umístit orientační tabuli, na které uvede termín zahájení uzavírky, termín ukončení uzavírky a název a sídlo žadatele (u fyzických osob - jméno a bydliště žadatele).

Dále je žadatel povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení uzavírky. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci je možno řešit zasláním žádosti elektronickou poštou či pomocí datové schránky y9wbaus.
  E-služby úřadu

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Další informace:

 • Můžete se obrátit na:
  • Ministerstvo dopravy,

  • krajské úřady,
  • obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
  • obecní úřady.

Datum poslední aktualizace: 8.1.2018

 
load