Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Potřebuji zařídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod.

Dálnice, silnice a místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem.
Zvláštním užíváním pozemní komunikace je například provozování reklamních zařízení nebo provádění stavebních prací na tělese pozemní komunikace nebo na silničním pomocném pozemku, umístění inženýrských sítí do tělesa komunikace, zřízení vyhrazeného parkovacího stání, zřizování a provoz stánků na pozemní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku.
Zvláštním užíváním pozemní komunikace je také pořádání cyklistických závodů a jiných podobných sportovních, kulturních a zábavních akcí, avšak pouze za předpokladu, že by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích (pro určení, zda je splněna tato podmínka, je směrodatné vyjádření příslušného dopravního inspektorátu Policie České republiky).
Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání.
Zvláštní užívání spočívající v umístění a provozování reklamního zařízení může být povoleno nejdéle na dobu 5 let za podmínky, že reklamní zařízení nemůže být zaměněno s dopravními značkami nebo dopravními zařízeními a nemůže oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích.
V případě, že se má reklamní zařízení nacházet na dálnici nebo silnici I. třídy, musí sloužit k označení provozovny nacházející se v souvisle zastavěném území obce ve vzdálenosti do 50 m od reklamního zařízení, mimo zastavěné území obce v silničním ochranném pásmu do 200 m od reklamního zařízení.
Pozemní komunikace musí být v místě, kde je vybudováno reklamní zařízení, vybavena na náklady vlastníka reklamního zařízení svodidly nebo jinak zabezpečena proti možnému střetu vozidel s konstrukcí reklamního zařízení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání pozemní komunikace povoleno. 

Podmínky a postup řešení:

Splnění všech požadovaných náležitostí uvedených v zákoně č.13/1997 Sb. a vyhlášce č. 104/1997Sb. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti k silničnímu správnímu úřadu, který vykonává na  Městském úřadu Týniště nad Orlicí – Odbor správy majetku.

Písemnou žádost:

 • podat na podatelně Městského úřadu Týniště nad Orlicí
 • zaslat poštou na adresu: Městský úřad Týniště nad Orlicí, odbor správy majetku, Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí zvláštního užívání se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, které má být použito jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které je určena.
  Pro dálnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy, pro silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností a pro místní komunikace obecní úřad.

  • Zdeněk Hejna
   budova Městský úřad -> podlaží 1 NP -> dveře 219

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte:

K vydání rozhodnutí o zvláštním užívání je nutný souhlas vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a souhlas Policie České republiky (jestliže má být použito dálnice, souhlas Ministerstva vnitra).

Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky (resp. Ministerstva vnitra) vyžádá.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Za povolení zvláštního užívání pozemní komunikace se vybírá správní poplatek, jehož výše závisí na délce trvání zvláštního užívání:

 • v případě vydání povolení zvláštního užívání na dobu kratší než 10 dnů činí správní poplatek - 100 Kč,
 • na dobu kratší než 6 měsíců - 500 Kč,
 • v ostatních případech - 1 000 Kč.

Od správního poplatku je osvobozeno vydání povolení ke zřízení parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a vydání dodatečného povolení zvláštního užívání pozemní komunikace v důsledku havárie.

Správní poplatek je možno uhradit v hotovosti na pokladně MěÚ Týniště nad Orlicí nebo převodem na účet (po předchozí domluvě).

Lhůty pro vyřízení:

Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně; jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Účastníkem řízení o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace je kromě žadatele také vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace, dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky,v případě ovlivnění bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu
  http://www.policie.cz/imapa.aspx

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žadatel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení zvláštního užívání. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci je možno řešit zasláním žádosti elektronickou poštou či pomocí datové schránky y9wbaus.
  E-služby úřadu

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Další informace:

 • Můžete se obrátit na:
  • Ministerstvo dopravy,
  • krajské úřady,
  • obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
  • obecní úřady.

Datum poslední aktualizace: 8.1.2018

 
load