Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Vyhlášky a nařízení města

Přehled PLATNÝCH obecně závazných vyhlášek a nařízení města Týniště nad Orlicí. Pro zobrazení zrušených vyhlášek zaškrtněte "Prohledávat včetně archivu" ve vyhledávacím formuláři.

Vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva města, radě města je vyhrazeno vydávat nařízení.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 - Fond rozvoje bydlení

Číslo evidenční:1/2016
Den vyvěšení:20.9.2016
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Zastupitelstvo města
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Město Týniště nad Orlicí

Obecně závazná vyhláška Města Týniště nad Orlicí

č. 1/2016

Fond rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí se na veřejném zasedání dne 19.9.2016 usneslo v souladu s § 10 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, na této obecně závazné vyhlášce:

Čl. I.

Základní ustanovení

Město Týniště nad Orlicí v zájmu zvýšení úrovně bydlení, zlepšení životního prostředí a vzhledu města vytvořilo "Fond rozvoje bydlení" (dále jen FRB), který slouží k poskytování půjček na zvelebení obytných budov, bytových domů a bytových jednotek na území města, podle dále stanovených pravidel a podmínek. Fond je vytvořen z vlastních rozpočtových prostředků města.

Čl. II.

Příjmy fondu

Příjmy fondu jsou:

 • prostředky z rozpočtu města podle rozhodnutí zastupitelstva města
 • příjmy ze splátek půjček a úroků
 • dotace a případné výpomoci z rozpočtu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Hradec Králové.

Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem města Týniště nad Orlicí a musí být ponechány fondu podle stanovených pravidel.

Čl. III.

Výdaje fondu

 1. Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček při úroku 4 % a nejdelší lhůtě splatnosti 4 let mimo rok, ve kterém byla půjčka poskytnuta.
 2. Výdaji fondu jsou také úhrady poskytované České spořitelně, a. s., pobočce Týniště nad Orlicí, za zřízení a vedení účtu dle čl. VI. a náklady výběrového řízení dle čl. IV.
 3. Adresáty půjček z fondu podle odst. 1 mohou být pouze subjekty, tj. fyzické a právnické osoby, které vlastní bytové domy, bytové jednotky a obytné budovy nebo jejich stavby na území města.
 4. Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
 5. a) Rodinné domy (§ 3, písm. c) vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění změn a doplňků:

  č. účel maximálně  Kč

  1.  Obnova a nátěry fasád domů 80 tis. Kč
  2.  Obnova střech 80 tis. Kč
  3.  Půdní vestavby za účelem zřízení bytu 80 tis. Kč
  4.  Izolace proti zemní vlhkosti 50 tis. Kč
  5.  Nátěry: ploty, garážová vrata aj. 50 tis. Kč
  6.  Výměny dveří a oken 80 tis. Kč
  7.  Výstavba a rekonstrukce plotů 80 tis. Kč

  b) Bytové domy:

  č. účel maximálně  Kč

  1.  Fasády obnova a nátěry 80 tis. Kč
  2.  Výměny oken a dveří 80 tis. Kč
  3.  Vstupní schodiště do bytových domů 80 tis. Kč
 6. Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat. Půjčku lze čerpat pouze do konce kalendářního roku, ve kterém byla půjčka poskytnuta. Úroky se platí podle smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje lednem roku následujícího po roce, v němž byla půjčka poskytnuta.

Čl. IV.

Výběrové řízení

 1. Žadatelé mohou získat půjčku z FRB výlučně na základě výběrového řízení. Výběrové řízení organizuje městský úřad pro každý kalendářní rok samostatně.
 2. Podmínky výběrového řízení pro rok 2017 musí být vyvěšeny a vhodným způsobem zveřejněny nejpozději do 31. 12. 2016. Lhůta k podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení se stanoví do 28.02.2017.
 3. Žádost musí vždy obsahovat zejména:
  1. jméno nebo název žadatele, případně statutárního zástupce
  2. adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby
  3. přesné označení budovy nebo stavby
 • - adresa, číslo popisné, číslo parcely
 • - doklad o vlastnictví nemovitosti
 • - stavební povolení, či jiný příslušný doklad
 • - příslušnou projektovou dokumentaci
 • předběžnou dohodu s dodavatelem akce s orientační cenou, při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty
 • přesný popis účelu, na který je půjčka požadována
 • předpokládaný termín dokončení akce
 • požadovaná výše půjčky
 • návrh stanovení záruky za poskytnutou půjčku:
 • půjčka do výše 50 000,- a 80 000,- Kč u jednoho žadatele 1 ručitel. U půjček pro bytové domy bude záruka stanovena individuálně.

 • Komise zřízená radou města vyhodnotí došlé žádosti o půjčky a navrhne výsledek výběrového řízení.
 • Výběrové řízení vyhlašuje a o výsledku výběrového řízení rozhodne zastupitelstvo města. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření smluv o půjčkách. Na poskytnutí půjčky není právní nárok, žádost o půjčku může být zamítnuta bez udání důvodu.
 • O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po doručení nabídky na uzavření smlouvy o půjčce.
 • Výběrové řízení probíhá 1x v kalendářním roce. O všech žádostech musí být rozhodnuto najednou.
 • Čl. V.

  Smlouva o půjčce

  1. S žadateli, kteří budou vybráni ve výběrovém řízení (dále jen uživatelé), uzavře město smlouvu o půjčce.
  2.  Smlouva musí obsahovat zejména tyto údaje:
  • smluvní strany
  • identifikaci účelu půjčky dle čl. III, odst. 4.
  • celkovou částku půjčky
  • lhůtu splatnosti půjčky
  • režim splátek (úroky, jistina)
  • způsob splácení (převodním příkazem)
  • závazek uživatele k použití půjčky k dohodnutému účelu
  • smluvní pokutu za porušení účelovosti půjčky
  • záruka za půjčku
  • souhlas uživatele s kontrolním působením městského úřadu a jeho závazek předkládat účetní doklady o čerpání z účtu

  Čl.VI.

  Závěrečná ustanovení

  Systém a účelovost poskytování půjček upravených touto vyhláškou podléhá kontrole města. Použití prostředků z FRB k účelu, na který byly poskytnuty, podléhá kontrole města.

  Městský úřad je povinen každoročně předložit zastupitelstvu města vyhodnocení hospodaření s prostředky fondu.

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2017.

  Tato vyhláška ruší vyhlášku ze dne 1.1.2015 Fond rozvoje bydlení.

  MUDr. Otava Josef                   Ing. Jana Galbičková

  místostarosta                                        starostka

  9.8.2016 13:24:48 | přečteno 10181x | admin.tyniste
   
  load