Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Vyhlášky a nařízení města

Přehled PLATNÝCH obecně závazných vyhlášek a nařízení města Týniště nad Orlicí. Pro zobrazení zrušených vyhlášek zaškrtněte "Prohledávat včetně archivu" ve vyhledávacím formuláři.

Vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva města, radě města je vyhrazeno vydávat nařízení.

Vyhláška o použití účelového fondu v rámci Programu poskytování státních půjček pro rok 1997 pro obce postižené záplavami

Číslo evidenční:1997
Den vyvěšení:15.10.1997
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Zastupitelstvo města
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Obecně závazná vyhláška města

Týniště nad Orlicí

o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou.

1997 
vyvěšeno: 30.9.1997Platnost: od 15.10.1997

Městské zastupitelstvo v Týništi nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 29.9.1997 v souladu s § 36 odst.l písm. f) zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I.
Předmět úpravy

 1. Město Týniště nad Orlicí vytváří účelový fond (dále jen fond), určený na poskytování účelově vázaných úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou k úhradě nákladů na jejich opravy.
 2. Předmětem úpravy této vyhlášky je zřízení fondu, hospodaření s jeho příjmy a výdaji a podmínky jeho použití.

Čl. II.
Zřízení fondu

 1. Fond se zřizuje na základě poskytnutí návratné finanční výpomoci Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen MMR) v souladu s Programem poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeným pro obce postižené záplavami.
 2. Prostředky fondu budou vedeny na samostatném účtu u peněžního ústavu na základě smlouvy uzavřené mezi městem Týniště n.Orl. a Českou spořitelnou a.s. Rychnov n.Kn., která se po jejím podpisu stane přílohou č. 1 této vyhlášky.

Čl. III.
Příjmy fondu

 1. Příjmy fondu jsou:

  • návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu poskytnutá MMR - příjmy ze splátek úvěrů poskytnutých vlastníkům obytných budov a úrokové výnosy z nich.
  • částka z rozpočtu obce, odpovídající objemu prostředků vyčerpaných na opravy a modernizaci obecního bytového fondu zvýšená o 3 %.
  • úroky z účtu fondu.
 2. Příjmy fondu mohou být:

  • prostředky z rozpočtu města.
  • dotace a případné finanční výpomoci z rozpočtu OkÚ, popř. jiného územního orgánu.
  • dary a případné finanční výpomoci z prostředků fyzických a právnických osob.
  • jiné příjmy.
 3. Případný zůstatek fondu, po splacení částky poskytnuté ze státního rozpočtu, bude použit na opravy bytového fondu ve vlastnictví města.

Čl. IV.
Podmínky použití prostředků fondu

 1. Základní podmínkou použití prostředků fondu jsou účelově vázané úvěry (dále jen úvěry) vlastníkům obytných budov nebo bytů poškozených živelnou pohromou-záplavou k úhradě nákladů na jejich opravy.
 2. Žadatelem o úvěr může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem obytné budovy na území města. K žádosti doloží vyjádření stavebního úřadu nebo znalecký posudek o poškození budovy (bytu) záplavou a o předpokládané ceně opravy.
 3. Poškozením obytné budovy nebo bytu ve smyslu této vyhlášky se rozumí takové poškození stavby a jejích součástí a příslušenství, které brání jejímu řádnému užívání a bylo prokazatelně způsobeno záplavou. Za poškození bytu nelze považovat poškození jeho vnitřního vybavení.
 4. Žadatel může použít prostředky úvěru pouze k úhradě nákladů na opravy poškození obytné budovy nebo bytu, způsobeného záplavou. V případě zjištění použití úvěru k jiným účelům je povinen neprodleně vrátit celý poskytnutý úvěr.
 5. Město poskytne vlastníkům obytných budov nebo bytů úvěry do maximální výše 60.000,- Kč.
 6. Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:

   splatnost

  úrok

  horní hranice

  01 Izolace domu proti spodní vodě

  4 roky

  4 %

  do 40.000.- Kč

  02 Obnova fasády domu

  4 roky

  4 %

  do 60.000,- Kč

  03 Obnova vnitřních omítek, obkladů, 
  podlah a výměna dveří a oken

  4 roky

  4 %

  do 40.000,- Kč

  04 oprava elektroinstalace

  4 roky

  4 %

  do 20.000,- Kč

  05 oprava topného systému

  4 roky

  4 %

  do 20.000,- Kč


  Jednotlivé tituly úvěrů lze kumulovat. úvěr nelze získat opakovaně z jednoho titulu u jednoho domu. Úroky se platí podle smlouvy o úvěru, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje měsícem lednem roku následujícího po roce, v němž byl úvěr poskytnut.
 7. Vrácení úvěru bude zajištěno ručením dvou osob.
 8. Žadatel je povinen provádět opravy obytné budovy nebo bytu v souladu se stavebními předpisy.

V případě zjištění jejich porušení je povinen neprodleně vrátit celý poskytnutý úvěr.

Článek V.
Pravidla poskytování úvěru

Výběr žadatelů pro poskytnutí úvěrů podléhá schválení zastupitelstvem města.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

 1. Město bude o hospodaření s prostředky tohoto fondu informovat veřejnost současně se zveřejněním výsledků hospodaření města.
 2. Tato vyhláška podléhá schválení MMR.

V Týništi nad Orlicí dne: 29.9.1997

Ing. Vladimíra Lesenská 
Ing. Josef Daniel 
místostarostastarosta

9.8.2016 13:24:48 | přečteno 10178x | admin.tyniste
 
load