Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Vyhlášky a nařízení města

Přehled PLATNÝCH obecně závazných vyhlášek a nařízení města Týniště nad Orlicí. Pro zobrazení zrušených vyhlášek zaškrtněte "Prohledávat včetně archivu" ve vyhledávacím formuláři.

Vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva města, radě města je vyhrazeno vydávat nařízení.

Požární řád města

Číslo evidenční:5/2006
Den vyvěšení:1.5.2006
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Zastupitelstvo města
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Město Týniště nad Orlicí

Obecně závazná vyhláška

č. 5/2006 
vyvěšeno: 24.8.2006Platnost: od 1.5.2006

Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí se na svém zasedání dne 27.března 2006 usneslo vydat na základě § 29 odst.1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a 84 odst.2 písm i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Požární řád města Týniště nad Orlicí upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě dle § 15 odst.1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Článek 2

Organizace požární ochrany ve městě

1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, jednotkou sboru dobrovolných hasičů města a dalšími jednotkami požární ochrany dle požárního poplachového plánu kraje.

2) Povinnosti města na úseku požární ochrany stanovené obecně závaznými právními předpisy zajišťuje svými odbory městský úřad.

3) Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby na území města Týniště nad Orlicí jsou povinny respektovat podmínky požární bezpečnosti a další povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (zejména z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), nařízeními Královéhradeckého kraje č. 2/2002, č. 3/2002, č. 4/2002 a 1/2004 (č. 2/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu na území Královéhradeckého kraje, č.3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného požárního nebezpečí, č.4/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, č.1/2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů) a ustanoveními této obecně závazné vyhlášky.

Článek 3

Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet

osob a požární bezpečnost v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Podmínky a povinnosti jsou stanoveny platným nařízením Královéhradeckého kraje č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob a nařízením č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Článek 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

Požární ochranu zajišťuje nepřetržitě Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou - požární stanice Kolowratská 862, číslo telefonu 150 a 494 510 601 - 602, jehož prostřednictvím je povolána i jednotka sboru dobrovolných hasičů města Týniště nad Orlicí a případně další jednotky podle požárního poplachového plánu, jehož část je uvedena v příloze č. 1 tohoto požárního řádu města.

Článek 5

Specifikace jednotky sboru dobrovolných hasičů města (JSDH)

Město zřídilo jednotku dobrovolných hasičů se sídlem v Týništi nad Orlicí:

název jednotky: Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Týniště nad Orlicí

kategorie jednotky: JPO II

početní stav: 22 členů

vybavení jednotky: CAS 22 T 148, DA 8 A 31, DA 8 Mercedes

Článek 6

Zdroje vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

1) Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny stávajícími vodovodními řady veřejné vodovodní sítě osázenými podzemními hydranty, které se nacházejí v jednotlivých ulicích na celém území města. Hydranty, ve kterých je zaručený tlak vody pro použití při požáru, jsou označeny. Seznam míst s pravidelně odkalovanými podzemními hydranty obsahuje příloha č.1 tohoto požárního řádu.

2) Opravy a provozuschopnost hydrantů zajišťuje provozovatel veřejného vodovodu.

3) Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

a) přirozené

1. řeka Orlice

2. potok Alba

b) umělé

1. hydrantová síť Týniště nad Orlicí, Křivice, Rašovice, Štěpánovsko, Petrovice

c) víceúčelové

1. přírodní nádrž Písák

2. rybník Rašovice, Petrovice, Štěpánovsko

Článek 7

Seznam ohlašoven požáru a dalších míst, odkud lze hlásit požár

1) Ohlašovna požárů je v operačním středisku Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územním odboru v Rychnově nad Kněžnou, Kolowratská 862, číslo telefonu 150 a 112.

Ohlašovna požáru přebírá zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelní pohromě, zjišťuje, kde k události došlo, o jakou událost se jedná, jaký má rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí.

2) Jako další místa pro ohlášení požáru nebo jiné mimořádné události slouží veřejné telefonní automaty ve městě - bezplatné telefonní číslo 150 a 112.

3) Město zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou “Ohlašovna požárů”

a) vrátnice Elitex

b) vrátnice Piana (T.G.Masaryka, Mostecká).

Město zřizuje následující další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou “Zde hlaste požár” nebo symbolem telefonního čísla “150”

a) hájovna Voklik

b) veřejné telefonní automaty (Mírové náměstí, ulice T.G.Masaryka, sídliště U Dubu)

Článek 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Požární poplach vyhlašuje operační středisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou. Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:

a) signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón) nebo

b) signálem “POŽÁRNÍ POPLACH” vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón “HÓ-ŘÍ”, “HÓ-ŘÍ”) po dobu jedné minuty.

Článek 9

Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška Požární řád města Týniště nad Orlicí ze dne 17.2.1997.

Článek 10

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.5.2006.

Ing. Jaroslav MatičkaIng. Josef Daniel 
místostarostastarosta
9.8.2016 13:24:48 | přečteno 10177x | admin.tyniste
 
load