Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Vyhlášky a nařízení města

Přehled PLATNÝCH obecně závazných vyhlášek a nařízení města Týniště nad Orlicí. Pro zobrazení zrušených vyhlášek zaškrtněte "Prohledávat včetně archivu" ve vyhledávacím formuláři.

Vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva města, radě města je vyhrazeno vydávat nařízení.

Vyhláška o závazné části územního plánu města Týniště nad Orlicí

Číslo evidenční:3/2005
Den vyvěšení:29.6.2005
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Zastupitelstvo města
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Obecně závazná vyhláška města

Týniště nad Orlicí

o závazné části územního plánu města Týniště nad Orlicí

č. 3/2005 
vyvěšeno: 14.6.2005Platnost: od 29.6.2005
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí na svém zasedání dne 29. 3. 2004 schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (Stavební zákon) Územní plán města Týniště nad Orlicí. V souladu s ustanovením § 35 odst. 3 písm. a), § 84 odst. 2, písm. b) a § 104 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a § 29 odst. 3 Stavebního zákona se zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí usneslo vydat dne 13.6.2005 tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Účel vyhlášky

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje tato vyhláška závazné a směrné části Územního plánu města Týniště nad Orlicí, které určují základní zásady uspořádání území a koncepci rozvoje města.

Vyhláška stanovuje urbanistickou koncepci, využití ploch a jejich uspořádání, vymezení zastavitelného území, změny v užívání staveb, zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení, vymezení územního systému ekologické stability, limity využití území včetně stanovených záplavových území, plochy přípustné pro těžbu nerostů, vymezení pozemků pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací a asanačních úprav.

Článek 2
Rozsah platnosti

Vyhláška platí na správním území města Týniště nad Orlicí, které tvoří katastrální území Týniště nad Orlicí, Křivice, Petrovice nad Orlicí, Rašovice u Týniště nad Orlicí, Štěpánovsko.

Vyhláška se vydává na dobu neurčitou.

Nedílnou součástí vyhlášky jsou:

a) Příloha A – Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území

b) Příloha B – Seznam veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit nebo omezit, a ploch pro veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy.

Článek 3
Závaznost vyhlášky

Podle vyhlášky postupují subjekty působící v územním plánování, ve správních řízeních vedených podle Stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ

ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Článek 4
Vymezení pojmů

1. Závazná část územního plánu města Týniště nad Orlicí je vymezena v Příloze A - Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území (dále regulativy) a v Příloze B – Seznam veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit nebo omezit, ploch pro veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy.

2. Závazná část územního plánu města obsahuje:

a) urbanistickou koncepci, využití ploch a jejich uspořádání

b) vymezení zastavitelného území

c) změny v užívání staveb

d) zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení

e) vymezení územního systému ekologické stability

f) limity využití území včetně stanovených záplavových území

g) plochy přípustné pro těžbu nerostů

h) vymezení pozemků pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací a asanačních úprav

3. Ostatní části zapracované do územního plánu města jsou v této vyhlášce směrné.

Článek 5
Urbanistická koncepce

Územní plán města Týniště nad Orlicí vychází z historického vývoje města a z dosavadní koncepce, zakotvené v předchozí územně plánovací dokumentaci.. Řeší celé správní území města. Územní plán města stanovuje funkční dopravní systém města, stanovuje funkční zónování, vymezuje dostatečný rozsah ploch pro rozvoj města, vytváří podmínky pro stabilizaci systému městské zeleně a územního systému ekologické stability v krajině, navrhuje doplnění systému technické infrastruktury.

Článek 6
Funkční využití ploch

Charakteristika funkčních ploch, přípustné, nepřípustné, případně podmíněné funkční využití ploch je popsáno v závazné části územního plánu a je součástí přílohy A této vyhlášky. Z hlediska funkčního využití ploch jsou pro potřebu územního plánu města Týniště nad Orlicí na území města vymezeny následující zóny:

1. zóna venkovského bydlení

2. zóna bydlení v rodinných domech městského typu

3. zóna bydlení ve vícepodlažních domech

4. smíšená centrální zóna města

5. zóna vybavenosti

6. zóna rekreačního bydlení

7. zóna sportovních ploch

8. zóna průmyslové výroby a technické vybavenosti

9. zóna zemědělské výroby

10. zóna řadových garáží

11. zóna veřejné zeleně, parků a hřbitovů

12. zahrady, zahrádkové kolonie

13. vodní toky a plochy

14. zatravněné plochy s rozptýlenou zelení

15. plochy silniční dopravy /silnice I., II., III. třídy, místí komunikace, stezky pro cyklisty/

16. železnice

17. zemědělsky obhospodařované plochy

18. lesy, vysoká zeleň

19. územní systém ekologické stability

Článek 7
Limity využití území

Ve správním řízení města Týniště nad Orlicí se uplatňují následující limity využití území:

- hranice současně zastavěného území

- hranice zastavitelného území

- katastrální hranice

- ochranná pásma silnic I., II. a III. třídy

- ochranné pásmo železnice

- ochranné a bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu a VTL/STL regulačních stanic

- ochranné pásmo vrchních vedení VN elektrické energie a trafostanic

- ochranná pásma vodovodů a kanalizací

- vodohospodářská ochranná pásma

- pásmo hygienické ochrany hřbitova

- hranice CHOPAV Východočeská křída

- hranice Přírodního parku Orlice

- hranice záplavového území při Q100

- hranice dobývacího prostoru štěrkopísku

- plocha a ochranné pásmo zájmů vojenské správy

- sesuvná území aktivní a ostatní

- území s archeologickými nálezy

- plochy ÚSES nadregionálního, regionálního a lokálního významu včetně ochranné zóny NRBK

- plochy zájmů ochrany přírody – přírodní památky a přírodní rezervace

ČÁST TŘETÍ

VYMEZENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ

Článek 8

Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací a asanačních úprav

Seznam veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit nebo omezit, ploch pro veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy je uveden v příloze B této vyhlášky.

Územní rozsah ploch pro tato opatření je obsažen v grafické části územního plánu města č. 11 Veřejně prospěšné stavby.

ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 9
Lhůty aktualizace územního plánu

Orgán územního plánování, který je příslušný k pořízení územně plánovací dokumentace soustavně sleduje po schválení územního plánu města, zda se nezměnily podmínky, za kterých byl územní plán města Týniště nad Orlicí schválen. Dojde-li ke změně těchto podmínek, orgán územního plánování pořídí změnu územního plánu města. Bude při tom brán zřetel na využití dosud vymezeného zastavitelného území a na soulad se schváleným územním plánem velkého územního celku.

Článek 10
Uložení dokumentace

Schválená dokumentace územního plánu města Týniště nad Orlicí je uložena u pořizovatele, tj. na Městském úřadu Týniště nad Orlicí, na příslušném stavebním úřadu v Týništi nad Orlicí, na Městském úřadu Kostelec nad Orlicí a na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.

Článek 11
Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.Ing. Jaroslav MatičkaIng. Josef Daniel
místostarostastarosta

9.8.2016 13:24:48 | přečteno 10201x | admin.tyniste
 
load