Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Vyhlášky a nařízení města

Přehled PLATNÝCH obecně závazných vyhlášek a nařízení města Týniště nad Orlicí. Pro zobrazení zrušených vyhlášek zaškrtněte "Prohledávat včetně archivu" ve vyhledávacím formuláři.

Vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva města, radě města je vyhrazeno vydávat nařízení.

Vyhláška č. 1/2012 k zabezpečení ochrany nočního klidu před hlukem a vibracemi na území města Týniště nad Orlicí

Číslo evidenční:1/2012
Den vyvěšení:1.4.2012
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Zastupitelstvo města
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Město Týniště nad Orlicí

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

k zabezpečení ochrany nočního klidu před hlukem a vibracemi
na území města Týniště nad Orlicí

Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí se na svém zasedání dne 12.3.2012 usnesením č. 8/2012, pod bodem A.10, usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky

(1)Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem a vibracemi v době nočního klidu na území města Týniště nad Orlicí.

(2)Předmětem této vyhlášky je vymezení časového intervalu, v němž se zakazuje jakékoli rušení nočního klidu, regulace činností, které by mohly narušit noční klid ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví a oprávněných zájmů občanů, jejichž ochrana je ve veřejném zájmu a v zájmu chráněném městem jako územním samosprávným celkem.

Čl. 2

Vymezení doby nočního klidu a vymezení činností, které by mohly narušit noční klid hlukem a vibracemi.

Nočním klidem se rozumí:

a) ve dnech pondělí, úterý, středa, čtvrtek a neděle doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin následujícího dne,

b) ve dnech pátek a sobota doba od 23:00 hodin do 07:00 hodin následujícího dne.

Činnostmi, které by mohly narušit noční klid hlukem a vibracemi se rozumí zejména:

a) veřejné produkce hudby, tj. zejména veřejnosti přístupné taneční zábavy, diskotéky a plesy, koncerty a podniky lidové zábavy, estrádní a artistická vystoupení a veřejnosti přístupné provozování reprodukované hudby,

b) sportovní a kulturní podniky, charitativní nebo propagační akce,

c) provozování nepřiměřeně hlučné dopravní, stavební a zahradnické techniky

d) jiná činnost fyzických osob, konaná v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví a oprávněnými zájmy občanů, nepřiměřeně narušující noční klid.

Čl. 3

Zákaz činností na některých veřejných prostranstvích

Činnosti uvedené v čl. 2 je zakázáno v době nočního klidu provádět na veřejných prostranstvích na celém území města Týniště nad Orlicí.

Čl. 4

Výjimka z doby nočního klidu.

Výjimku ze stanovené doby nočního klidu uvedené v čl. 2, odst. 1 této vyhlášky, za účelem konání kulturních, nebo společenských akcí, může povolit na základě žádosti pořadatele akce Rada města Týniště nad Orlicí.

Žádost v písemné formě musí být pořadatelem akce doručena Radě města Týniště nad Orlicí nejméně 30 dnů před dnem konání akce a musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

- účel akce,

- popis akce,

- místo a datum konání akce,

- označení pořadatele akce s určením konkrétní odpovědné osoby.

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

  1. Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2011 ze dne 26.9.2011.
  1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.04.2012.

Ing. Jaroslav Matička, starosta Pavel Nadrchal,  místostarosta

9.8.2016 13:24:48 | přečteno 13335x | admin.tyniste
 
load