Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Vyhlášky a nařízení města

Přehled PLATNÝCH obecně závazných vyhlášek a nařízení města Týniště nad Orlicí. Pro zobrazení zrušených vyhlášek zaškrtněte "Prohledávat včetně archivu" ve vyhledávacím formuláři.

Vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva města, radě města je vyhrazeno vydávat nařízení.

Nařízení města Týniště nad Orlicí č. 1/2015 o zákazu podomního prodeje na území obce

Číslo evidenční:1/2015
Den vyvěšení:1.6.2015
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Rada města
Typ oznámení:Nařízení

Podrobnosti:

Nařízení města Týniště nad Orlicí č. 1/2015

o zákazu podomního prodeje na území obce

Rada města Týniště nad Orlicí  se na svém zasedání dne 11.5.2015 usnesením  č. A 1 usnesla vydat na základě  ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Účelem tohoto nařízení obce (dále jen „nařízení“) je stanovit, které druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona[1] na území města Týniště nad Orlicí  jsou zakázány.

Čl. 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy:

Podomním prodejem se rozumí prodej zboží či poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží či poskytování služeb provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov a obdobných stavení bez předchozí objednávky.

Čl. 3

Zakázaný prodej zboží a poskytování služeb

Na území města Týniště nad Orlicí, Petrovice nad Orlicí,  Štěpánovsko,  Křivice a Rašovice se podomní prodej zakazuje.

Čl. 4

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje na:

a) prodej tisku prostřednictvím kamelotů,

b)ohlášené očkování domácích zvířat,

c)nabídku a prodej zboží při výstavních a kulturních akcích, slavnostech, veřejných vystoupeních, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích,

d) akce organizované podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

e)  na nabízení služeb dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

  1. Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních právních předpisů[2].

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 01.06.2015.

MUDr.Josef Otava v.r. Ing. Jana Galbičková v.r.

místostarosta starostka


[1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

[2] § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

§ 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

9.8.2016 13:24:48 | přečteno 10187x | admin.tyniste
 
load