Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek

SMĚRNICE č. 2/2016

K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Schválila Rada města Týniště nad Orlicí dne  23.5.2016, bod bodem A 35

Účinnost od 23.5.2016

Směrnice upravuje zásady a postupy města při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen „VZMR“) a upřesňuje uzavírání smluvních vztahů obce, jako veřejného zadavatele (dále jen „zadavatel“) s dodavateli stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „dodavatel“). Směrnice stanovuje postup zadávání VZMR na základě výše předpokládané hodnoty zakázky. Zadavatel nepostupuje u VZMR dle zákona č. 17/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též i „ZVZ“), avšak je povinen dodržet zásady uvedené v ustanovení § 6 ZVZ a § 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. 

1. Veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne:

v případě veřejné zakázky na dodávky nebo služby do 2 mil. Kč bez DPH

nebo

v případě veřejné zakázky na stavební práce do 6 mil. Kč bez DPH

2. Zadavatel dle ustanovení § 18 odst. 5 ZVZ (Zákon o veřejných zakázkách), není povinen zadávat podle tohoto zákona VZMR;  zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 ZVZ . Zásady postupu dle ustanovení § 6 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny:

- dle odst. 1 - zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace,

- dle odst. 2 - zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenou mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce, dodržovat i zásady hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými finančními prostředky – viz odkaz na ustanovení § 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. VZMR organizuje a zadává radou obce pověřená osoba (vedoucí příslušného odboru, ředitel příspěvkové organizace, starosta, v nepřítomnosti starosty místostarosta nebo pověřený zastupitel, u zakázek III. kategorie -  jiný subjekt, viz níže). Dále jen zadavatel. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude vždy písemnou formou (poštou nebo e-mailem).

4. Kategorie zakázek dle výše předpokládané hodnoty a předmětu plnění (finanční limity jsou uvedeny bez DPH):

Kategorie

Výše předpokládané hodnoty zakázky

Předmět plnění zakázky

Zadavatel

I. kategorie:

od 0,- Kč do 99 999,- Kč

dodávky, služby a stavební práce

Město

II.  kategorie:

od  100 000,- Kč do 299 999,- Kč

dodávky, služby a stavební práce

Město nebo jiný subjekt

III. kategorie: 

od 300 000,- Kč   do 1 999 999,- Kč

dodávky a služby

Město nebo jiný subjekt

od 300 000,- Kč   do 5 999 999,- Kč

stavební práce

5. Zadávání zakázek I. kategorie:  (od 0,- Kč  do 99 999,- Kč)

Zadavatel zadává zakázku přímo bez výběrového řízení písemnou objednávkou popř. smlouvou.  Právo zadat zakázku I. kategorie  ve výši do 99 999,- Kč bez DPH přísluší zadavateli. Zakázka se zadává firmě, která je vybrána na základě znalosti situace na trhu jak z hlediska ceny, tak i kvality a spolehlivosti firmy. Zadavatel odpovídá za to, že firma jím vybraná má dostatečné odborné, materiální a další předpoklady pro úspěšné zvládnutí zakázky v potřebné kvalitě a ve stanovené lhůtě. Zadavatel odpovídá za to, že zadání zakázky bude za cenu obvyklou v místě a čase plnění. Při rozhodnutí o tomto způsobu zadání zakázky je povinen vycházet z informací o trhu a svých zkušeností. Přednost má vždy poptávkové řízení pro svou průkaznost. Objednávky v případě, že se jedná o zakázku I. kategorie podepisuje zadavatel, v případě nepřítomnosti starostka města, místostarosta.

Písemnou smlouvu je nutné uzavřít vždy, pokud výše peněžitého závazku ze smlouvy přesáhne částku zakázky I. kategorie (99 999,-Kč). Bude-li však s ohledem na charakter zakázky potřeba zajistit práva a závazky Města, pak je rovněž nutné uzavřít písemnou smlouvu i u zakázky I. kategorie. O nutnosti uzavření písemné smlouvy rozhodne zadavatel. Zadavatel může také rozhodnout a zvolit postup zadávání takovéto zakázky dle kategorie II. níže uvedené.

6. Zadávání zakázek II. kategorie:  (od 100 000,- Kč  do 299 999,- Kč)

Zadavatel zadává zakázku uskutečněním výběrového řízení, v němž písemně osloví minimálně 3 dodavatele. Oslovení dodavatelů může být provedeno těmito způsoby:

a) zadavatel osloví dodavatele jednoduchou žádostí o zpracování cenové nabídky, bez organizace výběrového řízení specifikovaného v odst. b) a bez zadávací dokumentace. Objednávku popř. návrh smlouvy s vybraným dodavatelem předkládá zadavatel ke schválení na jednání rady/zastupitelstva. Smlouvu podepisuje starosta obce (popř. jiná pověřená osoba),

nebo

b) zadavatel osloví dodavatele výzvou pro podání nabídky. Součástí výzvy bude zadávací dokumentace, která bude obsahovat zejm.: předmět, místo a dobu plnění, požadavky na prokázání kvalifikace, hodnotící kritéria, obchodní a platební podmínky, termín odevzdání nabídek a další požadavky předem určené a stanovené zadavatelem. Pokud zadavatel použije zadávací dokumentaci, musí být před vyhlášením výběrového řízení schválená radou města, následně podepsaná starostou města. Vždy musí být nabídky doručeny – odeslány na město v zalepených obálkách, označených „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“, bude ustanovena komise pro otevírání a hodnocení nabídek, aby tak byl zajištěn transparentní způsob zadávacího řízení. Otevírání obálek se musí uskutečnit ihned poté, co skončila lhůta pro podání nabídek. 

b.1)  Zadavatel ustanoví komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, která musí mít nejméně 3 členy. Členové komise budou vybráni ze zastupitelstva města, členů komisí rady města, případně zaměstnanců Městského úřadu a příspěvkových organizací. Čestně prohlásí svoji nepodjatost a mlčenlivost vůči dodavatelům.

b.2)  Komise provede vyhodnocení nabídek podle předem stanovených hodnotících kritérií a pořídí zprávu z výběrového řízení s odůvodněním výběru nejvýhodnější nabídky, příp. nevybere žádnou z nabídek.

b.3) Návrh smlouvy s vybraným dodavatelem předkládá zadavatel ke schválení na jednání rady/zastupitelstva. Smlouvu podepisuje starosta města (popř. jiná pověřená osoba).

7.    Zadávání zakázek III. Kategorie:  (od 300 000,- Kč do 1 999 999,- Kč pro dodávky a služby; od 300 000,- Kč do 5 999 999,- Kč pro stavební práce)

7.1 Zadavatel uskuteční výběrové řízení, v němž písemně osloví minimálně 3 dodavatele.

7.2 Oslovení dodavatelů bude vždy provedeno formou výzvy pro podání nabídky. Součástí výzvy bude zadávací dokumentace, která bude obsahovat zejm.: předmět, místo a dobu plnění, požadavky na prokázání kvalifikace, hodnotící kritéria, obchodní a platební podmínky, termín odevzdání nabídek a další požadavky předem určené a stanovené zadavatelem. Zadávací dokumentace bude před vyhlášením projednána a schválena radou/ zastupitelstvem města, následně podepsána starostou města. Vždy musí být nabídky doručeny – odeslány na město v zalepených obálkách, označených „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“, bude ustanovena komise pro otevírání a hodnocení nabídek, aby tak byl zajištěn transparentní způsob zadávacího řízení. Otevírání obálek se musí uskutečnit ihned poté, co skončila lhůta pro podání nabídek. 

7.3 Zadavatel ustanoví komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, která musí mít nejméně 3 členy. Členové komise budou vybráni ze zastupitelstva města, členů komisí rady města, případně zaměstnanců Městského úřadu a příspěvkových organizací. Všichni čestně prohlásí svoji mlčenlivost a nepodjatost o skutečnostech souvisejících s jednáním ve výběrovém řízení.

7.4 Komise provede vyhodnocení nabídek podle předem stanovených hodnotících kritérií a pořídí zprávu z výběrového řízení s odůvodněním výběru nejvýhodnější nabídky, příp. nevybere žádnou z nabídek.

7.5 Návrh smlouvy s vybraným dodavatelem předkládá zadavatel ke schválení na jednání rady města/ zastupitelstva. Smlouvu podepisuje starosta obce (popř. jiná oprávněná osoba).

7.6 Lhůta pro podání nabídek bude min. 15 dnů ode dne doručení žádosti o zpracování cenové nabídky/výzvy pro podání nabídek.

7.7 Pokud cena zakázky dosahuje 500.000,- Kč (bez DPH) a výše,je povinností zadavatele, dle § 147a odst. 1a) ZVZ, uveřejnit na profilu zadavatele uzavřenou smlouvu včetně jejích změn a dodatků do 15 dnů ode dne jejich uzavření.

8. Výjimky ze směrnice

8.1  Zadavatel v případě bezprostředního ohrožení, odvrácení mimořádných nebezpečí nebo škod na majetku příp. zdraví občanů, havárie apod., může starosta/místostarosta rozhodnout o výjimce ze směrnice a zadat veřejnou zakázku přímo jedinému uchazeči, přičemž toto rozhodnutí schválí rada obce a následně bude informovat zastupitelstvo obce. Omezení z tohoto ustanovení je uvedeno v bodě 9.1 směrnice.

8.2  Výjimky z této směrnice schvaluje rada/zastupitelstvo města a to především při zadávání projektových dokumentací zejména při návaznosti na předchozí stupně projektové dokumentace, nebo při rozdělení zakázky na etapy.

9. Obecná ustanovení

9.1  Je-li předmět veřejné zakázky financován z dotačního programu, nebo se financování z dotačního programu byť jen předpokládá, nesmí zadavatel postupovat při výběru zhotovitele dle bodu 8. této směrnice.  Existují-li navíc pro daný dotační program, z nějž se bude nebo i předpokládá předmět veřejné zakázky financovat, zvláštní pravidla poskytovatele dotace pro zadávání veřejných zakázek, je zadavatel povinen postupovat přednostně podle těchto zvláštních pravidel.

9.2  Veškeré písemnosti související s výběrem dodavatele (včetně poptávkového řízení) musí být archivovány po dobu min. 10 let u příslušného zadavatele. Je-li předmět veřejné zakázky financován z dotačního programu, nebo poskytovatel určil lhůtu delší, musí být dodrženy podmínky a lhůty archivace stanovené poskytovatelem dotace.

Tato směrnice nahrazuje směrnici pro zadávání veřejných zakázek  ze dne 23.1.2012


Směrnice ke stažení: ikona souboru ikona souboruSměrnice VZMR TNO dne 23 5 2016 final

9.8.2016 13:14:09 | přečteno 3920x | admin.tyniste
 
load