Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Stavební úřad

Stavební úřad Městského úřadu Týniště nad Orlicí zabezpečuje kompletní agendu stavebního úřadu v rámci přenesené působnosti jako obecný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. d) stavebního zákona. 183/2006 Sb.,v platném znění, pro správní obvod obcí: Týniště nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí, Čermná nad Orlicí, Bolehošť, Borohrádek, Lípa nad Orlicí, Nová Ves, Žďár nad Orlicí.

Úřední hodiny

Pondělí 7:30 - 11:30 12:30 - 17:00 hod. 
Středa7:30 - 11:3012:30 - 17:00 hod.
JménoFunkceKontaktE-mail

stavební úřad

Ing. Iva Veselávedoucí stavebního úřadu+420 494 337 321vesela@tyniste.cz
Markéta Hajnováreferent stavebního úřadu+420 494 337 322hajnova@tyniste.cz
Květa Macháčkováreferent, správa archivu a spisové služby+420 494 337 323machackova@tyniste.cz

Především zajišťuje rozhodování ve správním řízení dle Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a předpisů souvisejících.

 • Úsek územního plánování:
  • Umístění staveb nebo zařízení; Změna využití území; Změna vlivu užívání stavby; Dělení nebo scelování pozemků; Ochranná pásma
 • Úsek stavebního řádu:
  • povolování staveb a jejich změn
  • terénních úprav a jejich zařízení
  • užívání staveb
  • odstraňování staveb
  • dohled a zvláštní  pravomoci stavebního úřadu

Pro umístění se dělí stavby dle charakteru a jiných podmínek na stavby, které lze umístit:

Pro provádění staveb se dělí stavby dle charakteru a jiných podmínek na stavby, které lze provést:

 • bez ohlášení stavebnímu úřadu a bez stavebního povolení
 • na základě ohlášení stavebnímu úřadu
 • na základě stavebního povolení

Při vyřizování konkrétních případů stavebních záměrů, volí stavební úřad příslušný postup, dle stavebního zákona v návaznosti na charakter stavby a podmínky v území.

Pro činnosti dle stavebního zákona se oznamují stavební záměry a podávají žádosti o příslušná sdělení, povolení a rozhodnutí na předepsaných formulářích  dle příloh vyhlášky číslo 503/2006 Sb.

Předložené žádosti a především jejich přílohy musí splňovat náležitosti předepsané stavebním zákonem a prováděcími právními předpisy, zejména vyhláška číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláška číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, vyhláška číslo 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu a vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

U všech druhů a forem staveb ve smyslu stavebního zákona, tzn. i u staveb, které nevyžadují žádnou formu ohlášení nebo povolení stavebního úřadu, upozorňujeme na povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb.


Úkony stavebního úřadu

Řízení související s umístěním stavby

Realizace stavby

Užívání stavby

Ostatní


Veškeré požadavky související doporučujeme konzultovat s pracovníky stavebního úřadu.

JAKÉ JSOU POPLATKY A JAK JE LZE UHRADIT

Poplatky jsou stanoveny dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zejména položky 17, 18 a 20). Správní poplatek je možno uhradit na pokladně MěÚ Týniště nad Orlicí, popřípadě bezhotovostním převodem. Poplatek je splatný při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu. 

ikona souboru ikona souboruSazebník správních poplatků

JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Lhůty pro vydání rozhodnutí se řídí § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č.413/2005 Sb. Lhůty dle tohoto ustanovení jsou 30 a 60 dní od zahájení řízení, je-li žádost včetně příloh úplná.

PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE

Od 1. 1. 2007 platí nový zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), který upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost.

Tento zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb.

Tento zákon dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy.

JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č.413/2005 Sb.

Proti rozhodnutí vydanému stavebním úřadem se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové, podáním u Městského úřadu Týniště nad Orlicí, odboru výstavby. Poučení o odvolání je součástí každého rozhodnutí.

JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÁPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ

Přestupky, kterých se může dopustit občan proti stavebnímu zákonu včetně výše pokut, jsou vyjmenovány v § 178 a § 179 stavebního zákona. Správní delikty, kterých se může dopustit právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů včetně výše pokut, jsou vyjmenovány v § 180 a § 181 stavebního zákona.

Sankce může být udělena i na základě pořádkové pokuty dle § 62 správního řádu, zákon 500/2004 Sb.

 
load