Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Matrika a evidence obyvatel

Vydání občanského průkazu:

Od 1.11.2011 lze o vydání nového občanského průkazu požádat pouze na Městském úřadu v Kostelci nad Orlicí, oddělení občanských průkazů. Žadatel předloží platný občanský průkaz. V případě, že občanský průkaz již pozbyl platnosti, je nutno předložit rodný list žadatele.

Žádost o uzavření manželství:

Žadatelé vyplní dotazník (k dispozici na matrice), předloží rodné listy, občanské průkazy, u rozvedeného žadatele rozsudek o rozvodu s doložkou právní moci, úmrtní list manžela, jedná-li se o vdovce nebo vdovu, u cizinců vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Obřadní dny: pátek, sobota, v ostatních dnech nebo mimo úředně určenou místnost po dohodě

Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu:

Vyřizuje matrika v místě narození, uzavření sňatku nebo úmrtí.

Zápis o určení otcovství:

Rodiče předloží rodné listy, rozsudek o rozvodu s doložkou právní moci - je-li matka rozvedená, průkaz totožnosti, těhotenský průkaz.

Správní poplatky:

 • Legalizace, vidimace (ověřování podpisu, shody kopie s listinou) 
  30,-Kč
 • Ztráta občanského průkazu 
  100,-Kč
 • Změna trvalého pobytu 
  50,-Kč
 • Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin (za každou matriční událost) 
  20,-Kč
 • Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu 
  100,-Kč
 • Vydání osvědčení o státním občanství (k prvnímu OP zdarma) 
  100,-Kč
 • Udělení státního občanství 
  10 000,-Kč
 • Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence rejstříku trestů 
  100,-Kč
 • Povolení změny jména, příjmení 
  1 000,-Kč
 • Uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo určenou místnost 
  1 000,-Kč
 • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem 
  500,-Kč

Evidence obyvatel

Změnu místa trvalého pobytu hlásí občan v místě nového trvalého pobytu.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu občan předloží vyplněný a podepsaný přihlašovací lístek, dále předloží občanský průkaz a doklad o vlastnictví bytu nebo domu nebo doloží oprávněnost užívání bytu, případně úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s přihlášením k trvalému pobytu. Potvrzení se nevyžaduje, pokud oprávněná osoba potvrdí souhlas přímo před pracovníkem ohlašovny.

Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,-Kč. Za děti do 15 let se správní poplatek nevybírá.

Bližší informace o vydávání občanských průkazu, cestovních dokladů a evidenci obyvatel vám rádi poskytneme na Městském úřadě v Týništi nad Orlicí (matrika).

9.8.2016 16:27:37 | přečteno 5873x | admin.tyniste
 
load