Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Odběr podzemních a povrchových vod

studna

Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, musí mít pro takovou činnost povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona (viz menu Dokumenty) nebo podle předchozích právních předpisů.

Povolení k odběru povrchové vody není třeba, pokud fyzická osoba k odběru pro vlastní potřebu nevyužívá zvláštního technického zařízení, pro jehož provoz je třeba dodávat elektrickou, mechanickou nebo jinou energii.

Povolení k odběru není rovněž potřeba, pokud je odebraná voda dodávána třetí osobou jako „zboží" (např. vodárenskou společností, která si pro svoji činnost povolení zajišťuje sama, apod.).

Vodoprávní úřad je část obecního/městského/krajského úřadu (většinou se jedná o odbor životního prostředí), který má na starosti vodní hospodářství. Podle druhu a způsobu užívání povrchových nebo podzemních vod jsou v prvním stupni příslušní k rozhodování buď obecní/městské nebo krajské úřady.

Povrchová voda jevoda, která se přirozeně vyskytuje na zemském povrchu (řeky, potoky, rybníky, jezera, voda v odstavných ramenech vodních toků, apod.), popř. po přechodnou dobu může téci i pod povrchem (např. zatrubněný potok), nebo naopak v nadzemních vedeních (např. akvadukt).

Podzemní voda je voda, která se přirozeně vyskytuje pod zemským povrchem v zemských dutinách a zvodnělých vrstvách. Podzemní voda se může jímat ve studních či vrtech (typy studní: kopaná studna, vrtaná studna, zářezy apod.).

Povolení k přímému odběru podzemních nebo povrchových vod se může dotýkat např. následujících subjektů:

 • drobných živnostníků - zahradnictví, myčky, čištění ulice apod.
 • fyzické osoby v zemědělských usedlostech - dobytek, chov drobného zvířectva, zalévání, mytí apod.
 • zemědělců - zavlažování, napájení zvířat
 • rybníkářů - odběr vody pro napouštění rybníků, sádek, líhní, vodních nádrží
 • provozovatelů veřejných koupališť (napouštění)
 • provozovatelů lyžařských areálů (zasněžování = výroba sněhu vodními děly)
 • fyzických osob - odběr podzemní vody (pitné či užitkové účely); odběr povrchové vody (zalévání, WC, apod.)
 • a dalších.

Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu bez příslušného povolení, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě:

 • fyzické osoby až50 000 Kč
 • právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000 000 Kč

Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001.

Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále.

Povolení vydaná do 31. prosince 2001, která nabyla právní moci až po 31.12.2001, jsou také stále platná.

Právní moc by měla být vyznačena na konkrétním povolení. V případě pochybností o datu nabytí právní moci je třeba obrátit se na příslušný vodoprávní úřad, resp. na orgán, který povolení vydal.

Zánik povolení k odběru podzemních nebo povrchových vod se tedy nevztahuje na:

 • povolení vydaná od 1.1.2002
 • povolení, která byla sice vydaná do 31.12.2001, ale právní moci nabyla až po 31.12.2001
 • povolení kodběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou

Některé specifické případy odběrů podzemních nebo povrchových vod jsou popsány ve Výkladech Ministerstva zemědělství, které naleznete v menu ikona souboru ikona souboruDokumenty.

9.8.2016 16:19:53 | přečteno 1479x | admin.tyniste
 
load