Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Směrnice k bytům

Směrnice o přidělování, udržování, užívání a vybavení nájemních bytů v majetku města Týniště nad Orlicí

Rada města Týniště nad Orlicí na svém jednání dne 1.6.2015 v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením číslo  19. schválila tuto směrnici.

Směrnice upravuje základní podmínky pronájmů bytů ve vlastnictví města Týniště nad Orlicí (dále jen byty) a stanovuje postup orgánů města v oblasti rozhodování o uzavírání nájemních smluv a postup při zajišťování oprav či úprav zařízení a vybavení jednotlivých bytů ve vlastnictví města Týniště nad Orlicí. Uvedená směrnice dále upravuje způsob podávání žádostí o pronájem bytů ve vlastnictví města, náležitosti těchto žádostí, podmínky uzavírání nájemních smluv.

Volné byty v objektech škol města Týniště nad Orlicí – ZŠ Týniště nad Orlicí, MŠ Město se pronajímají v souladu s občanským zákoníkem a mají charakter služebního bytu.

Rada Města si vyhrazuje právo udělit výjimku s ohledem na vyklizení bytu s ukončením pracovní činnosti.

Článek I.
Schvalovací a rozhodovací pravomoci

Finanční odbor – evidence městských bytů

 1. Vydává žádosti, ověřuje a zařazuje žadatele do seznamu žadatelů na základě splnění daných  pravidel schválených Radou města Týniště nad Orlicí usnesením č. 82 ze  dne 9.6.2014.
 2. Připravuje nájemní smlouvy na pronájem bytu s vybraným zájemcem na základě rozhodnutí bytové komise a následném schválení tohoto výběru Radou města Týniště nad Orlicí bytu.
 3. Předává nájemní byt společně se zástupcem správy majetku na základě předávacího protokolu, v souvislosti s předáním bytu vypracovává protokoly na ukončení odběru energií.
 4. Přebírá uvolněný nájemní byt společně se zástupcem správy majetku a zástupcem Služeb města Týniště nad Orlicí, vypracovává předávací protokol a ukončení nájemní smlouvy, v souvislosti s  tím i protokoly na ukončení odběru energií a následně zajišťuje přihlášení odběru energií na období  než  je byt předán dalšímu nájemci.
 5. Na základě plné mocizastupuje Město Týniště nad Orlicí na schůzích a ve výborech Společenství vlastníků jednotek u domu, kde zůstalo Město Týniště nad Orlicí jako vlastník, součástí společenství vlastníků (neprodané byty, byty postavené s dotací).
 6. Podává návrh RM na:
  1. uzavření nájemní smlouvy nebo dodatku k nájemní smlouvě na základě žádosti nájemce o prodloužení nájemního vztahu po uplynutí doby nájmu,
  2. výpověď z nájmu bytu a podání žaloby o vyklizení bytu,
  3. zřízení společného nájmu bytu,
  4. vyslovení souhlasu pronajímatele při schválení dohody o výměně bytu v případě, že předmětem výměny jsou pouze byty ve vlastnictví města Týniště nad Orlicí,
  5. uzavření dohody o zániku nájmu bytu,
  6. povolení podnájmu.
 7. Na základě zúčtovacích listů předávaných službami města vede pasportizaci a upravuje výši nájemného jednotlivých bytů.

Služby města

Ve své pravomoci zajišťují:

 1. Převzetí uvolněného bytu společně s pracovníkem finančního odboru a pracovníkem správy majetku města při ukončení nájemní smlouvy.
 2. Nutné opravy a výměny zařízení v uvolněném bytě, v případě nutnosti rekonstrukce bytu, zajistí společně se správou majetku města finanční odhad nutných oprav, požádá RM o schválení a stanoví termín ukončení  rekonstrukce.
 3. Provádění oprav nebo úprav zařízení a vybavení obsazených bytů, výměny zařizovacích předmětů  v městských bytech, dle  schválených podmínek, které jsou přílohou nájemní smlouvy ( příloha č.3) .
 4. Předávání zúčtovacích listů vystavených na provedené práce a výměny zařizovacích předmětů v jednotlivých bytech pracovníkovi finančního odboru.

Odbor správy majetku

Ve své pravomoci zajišťuje:

 1. Přebírání bytu, společně s pracovníkem finančního odboru a pracovníkem Služeb města Týniště nad Orlicí, při ukončení nájemní smlouvy.
 2. Zajištění nutných oprav a výměn zařízení v uvolněném bytě, v případě nutnosti rekonstrukce bytu společně se Službami města zajistí finanční odhad nutných oprav, požádá RM o schválení a stanoví termín ukončení rekonstrukce.
 3. Předává nájemní byt společně se zástupcem finančního odboru na základě předávacího protokolu.

Starosta města

Starosta města je jako jediný pověřen podepisováním všech nájemních smluv po předcházejícím schválení radou města.

Rada města

Rada města si může vymínit rozhodnutí i v jiné záležitosti týkající se pronájmů bytů ve vlastnictví města Týniště nad Orlicí v souladu se zákonem o obcích.

Bytová komise

Bytová komise je poradním orgánem rady města v bytových záležitostech.

Článek II.
Žádost o pronájem bytu

Žadatelé na pronájem bytu ve vlastnictví města jsou zařazeni do seznamu za podmínky splnění daných pravidel schválených Radou města Týniště nad Orlicí usnesením č. 82 ze dne 9. 6. 2014  (příloha č. 1), kde je stanoven i poplatek za podání žádosti o zařazení do evidence.

Každý žadatel obdrží „Žádost o zařazení do evidence uchazečů o přidělení bytu v majetku Města Týniště nad Orlicí“ (příloha č. 2).

Vyplněná žádost, po ověření všech požadovaných údajů a zaplacení určeného poplatku, je zařazena do evidence uchazečů o pronájem městského bytu. V této evidenci se evidují i požadavky na výměnu bytu, které jsou taktéž posuzovány bytovou komisí.

RM si vyhrazuje právo, po souhlasu bytové komise, předloženou žádost bez udání důvodu odmítnout.

Článek III.
Výběr žadatele o přidělení bytu

Výběr žadatele proběhne na základě rozhodnutí bytové komise, která určí nejvhodnějšího kandidáta na přidělení bytu ze seznamu žadatelů dle jejich požadavků. Žadateli je nabídnut uvolněný byt a v případě zájmu následuje schválení přidělení bytu radou města.

Článek IV.
Nájemní smlouva

 1. Nájemní smlouvu (dle vzoru uvedeného v příloze č. 4) uzavírá s vybraným nájemcem zaměstnanec finančního odboru zpravidla na dobu určitou (3 měsíce) a může být při splnění všech podmínek následně prodloužena na období jednoho roku nejdéle však na období tří let. Doba nájmu sjednaná na dobu určitou, může být opakovaně zodpovědným zaměstnancem finančního odboru na základě žádosti nájemce prodlužována pouze za předpokladu, že v uplynulém období nebyla nájemní smlouva porušována a že nebyly vznášeny oprávněné stížnosti na některého z uživatelů bytu. Nájemní smlouvu je povinen vybraný nájemce uzavřít nejpozději do 14 dnů ode dne vyzvání pronajímatelem. V případě, že nájemce bez vážných důvodů, které je povinen neprodleně sdělit pronajímateli, nájemní smlouvu do uvedeného termínu neuzavře, bude nájemce z nabídky na pronájem bytu vyřazen a na jeho místo nastoupí další žadatel na základě doporučení bytové komise.
 2. Nájemce je povinen při podpisu smlouvy složit k rukám pronajímatele peněžitou jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, sloužící k zajištění povinnosti zaplatit nájemné a splnit jiné povinnosti vyplývající z nájmu. Pronajímatel je povinen peněžitou jistotupři skončení nájmu nájemci vrátit, přičemž je oprávněn započíst si, co mu nájemce z nájmu včetně plnění spojených s užíváním bytu a na náhradě případné škody dluží. Dojde-li k čerpání jistoty pronajímatelem v průběhu nájmu, je nájemce povinen jistotu doplnit na výzvu pronajímatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do deseti dní od obdržení výzvy. Peněžitá jistota bude uložena na zvláštním účtu pronajímatele, kdy pronajímatel po dobu nájmu nebude oprávněn s jistotou disponovat mimo účel sjednaný nájemní smlouvou. Ve smyslu § 2254 odst. 2 věta druhá Občanského zákoníku má nájemce právo na úrok z jistoty od jejího poskytnutí, a to ve výši dle podmínek banky, která předmětný účet vede.

Článek V.
Stanovení výše nájemného, platby nájemného

 1. Výše nájemného je stanovena podle podlahové plochy bytu a ceny v Kč za m2 určené lokalitou, kde se byt nachází. Další položkou nájemného je nájemné za užívání zařizovacích předmětů, které je stanoveno na principu návratnosti pořizovacích nákladů a doby předpokládané životnosti zařizovacího předmětu a pevnou měsíční sazbou po jejím uplynutí (příloha č. 5).
 2. Nájemné je splatné měsíčně, zpravidla do posledního dne kalendářního měsíce, na který je nájemné hrazeno. U nájemních smluv uzavřených po 1. 1. 2015, kde je požadováno složení tříměsíční jistoty, je splatnost nájemného stanovena do 5. dne kalendářního měsíce na který je nájemné hrazeno.

Článek VI.
Přidělení bytu

 1. Určený pracovník finančního odboru na základě ověřených osobních údajů připraví nájemní smlouvu a seznámí žadatele s výší nájemného, s dalšími náklady v spojenými s bydlením, podmínkami a povinnostmi spojenými s užíváním předmětného bytu.
 2. Odbor správy majetku ve spolupráci se Službami města Týniště nad Orlicí zkontroluje byt po stránce stavební a funkční. Provede nezbytné opravy a výměny zařizovacích předmětů tak, aby byt mohl být předán novému nájemci v co nejkratším termínu od převzetí bytu předcházejícím nájemcem.
 3. Nájemci je pracovnicí finančního odboru ve spolupráci se zástupcem odboru správy majetku města Týniště nad Orlicí, byt fyzicky předán, sepsán předávací protokol s aktuálním stavem vybavení bytu včetně odečtů všech měřidel a podpisem obou zúčastněných stran. Na základě stavů měřidel jsou předány podklady (ukončení odběru) nutné k přihlášení odběru energií novým nájemcem.

Článek VII.
Vybavení bytů

 1. Seznam zařízení a vybavení, kterými jsou jednotlivé byty vybaveny je uveden v předávacím protokolu, který je zpracován ke každému předávanému bytu a předán nájemci.
 2. Přehled životností, paušálů, ročního opotřebení a maximálních pořizovacích cen zařizovacích předmětu je uveden v příloze č. 5 této směrnice. Tato příloha bude jedenkrát ročně aktualizována dle cen obvyklých. U zařizovacích předmětů, kde není uvedena cena, bude cena stanovena na základě poptávkového řízení.

Článek VIII.
Výměna zařízení v nájemním bytě

 1. Žádost o výměnu stávajícího zařízení za nové lze podat:
  1. pokud uplyne doba jeho stanovené životnosti a zařízení je již poškozené, opotřebené, nefunkční či špatně fungující, často opravované,
  2. pokud před uplynutím stanovené doby životnosti dojde k nezaviněnémuzničení, poškození či jiné závažné havárií zařízení, které bude doloženo písemným vyjádřením příslušného opraváře či servisní firmy,
  3. pokud před uplynutím stanovené doby životnosti dojde ke zničení, poškození či jiné závažné havárií zařízení.
 2. V případech uvedených pod body a) a b) se město podílí na úhradě pořizovací ceny nového standartního zařízení v plné výši, maximálně v cenách dle přílohy č. 5
 3. V případech uvedených v bodě c) se město spolupodílí na úhradě pořizovací ceny zařízení v poměru, po jakou dobu životnosti bylo konkrétní zařízení provozováno, popř. se přihlédne i ke způsobu vzniku poškození.
 4. V případech uvedených v bodě c), pokud u nich bude zjištěno úmyslné poškození zařízení, tak se město na pořízení nového zařízení finančně podílet nebude.

Článek IX.
Postup při žádosti o výměnu zařízení

 1. V případech uvedených v čl. VIII. si nájemce podá žádost na Služby města Týniště nad Orlicí o výměnu zařízení, kde bude uvedeno, o jaké zařízení se jedná, jak dlouho je v provozu či užívání, jakou má závadu a případně přiloží i příslušné vyjádření odborného opraváře či servisní firmy.
 2. Pokud žádost o výměnu Služby města ve spolupráci se správou majetku města schválí jako oprávněnou, stanoví konkrétní částku, na jaké se bude město podílet na pořízení nového zařízení dle cen stanovených v příloze č. 5 této směrnice. Dále projedná s nájemcem další postup, zejména pak, zda budou pořízení a výměnu příslušného zařízení zajišťovat přímo Služby města Týniště nad Orlicí, případně odbor správy majetku města Týniště nad Orlicí nebo bude na základě poptávkového řízení objednáno u jiného dodavatele.
 3. V případech, kdy se bude jednat o výměnu více než jednoho zařízení či vybavení bytu najednou, případně bude-li se jednat o rekonstrukci celého bytu, bude o konkrétní žádosti rozhodovat Rada města Týniště nad Orlicí na svém nejbližším jednání.

Článek X.
Pravidla pro provádění stavebních úprav a podstatných změn nájemcem

Nájemce nesmí provádět stavební ani jiné podstatné změny v bytě (dále jen „úpravy bytu“) bez souhlasu pronajímatele a to ani na svůj náklad.

Článek XI.
Drobné opravy bytu a náklady spojené s běžnou údržbou bytu

Financování drobných oprav v bytě a náklady spojené s běžnou údržbou bytu se řídí přílohou k nájemní smlouvě č. 2 schválené RM Týniště nad Orlicí usnesením č. 73 dne 20. 1. 2014 (příloha č. 3).

Článek XII.
Ostatní ustanovení

 1. O odvolání proti vyřazení žádosti o pronájem bytu z evidence rozhoduje bytová komise.
 2. V případech, kdy bude odvolání v bytové komisi zamítnuto, nebude již na další žádosti ve stejné věci brán zřetel, jestliže nebudou uvedeny nové skutečnosti.
 3. O přidělení osmi nájemních bytů v domě čp. 51 v ulici Na Netřebě v Týništi nad Orlicí rozhoduje Zdravotně sociální komise na základě seznamu žadatelů, který je veden v evidenci Geriatrického centra V Týništi nad Orlicí.  Tento výběr podléhá schválení radou města. V ostatních záležitostech se postupuje dle této směrnice.
 4. Všechny ostatní záležitosti spojené s nájmem bytů, které nejsou v těchto zásadách uvedené, se řídí občanským zákoníkem.

Článek XIII.
Účinnost

Tato směrnice byla schválena Radou města Týniště nad Orlicí na jejím jednání č. 19 dne 1.6.2015 a nabývá účinnosti dnem 1.6.2015.

V Týništi nad Orlicí, dne  1.6.2015

Ing. Jana Galbičková,         v. r. MUDr. Otava Josef, v. r.

    starostka města                             místostarosta

Přílohy:

ikona souboru ikona souboruPříloha č. 1 – Pravidla Města Týniště n. O. pro vedení seznamu uchazečů o přidělení městských bytů do nájmu občanům

ikona souboru ikona souboruPříloha č. 2 – Žádost o zařazení do evidence uchazečů o přidělení bytu v majetku města Týniště n. O.

ikona souboru ikona souboruPříloha č. 3 – k nájemní smlouvě o nájmu bytu – vymezení drobných oprav v bytě a nákladů spojených s běžnou údržbou“

ikona souboru ikona souboruPříloha č. 4 – Vzor nájemní smlouvy

ikona souboru ikona souboruPříloha č. 5 – seznam zařizovacích předmětů a jejich životností

Dodatek:

ikona souboru ikona souboruDodatek č 1 ke směrnici o přidělování bytu
12.2.2017 17:26:13 | přečteno 1597x | admin.tyniste
 
load