Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Pravidla pro prodej volných bytů v majetku města v domech určených k prodeji

Uchazeč:

Uchazečem může být každá právnická nebo fyzická osoba.

Způsob:

Prodej se uskuteční kupní smlouvou.

Žadatelé mohou podávat své žádosti o koupi bytu průběžně na podatelnu městského úřadu.

Žádost musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a adresu žadatele
 • telefonní kontakt
 • číslo domu a číslo bytu dle zveřejněného záměru

Kupní smlouva musí být vždy schválena zastupitelstvem města. Proto bude uzávěrka podaných žádostí vždy v den konání veřejného zasedání zastupitelstva města.

Pokud bude na stejný byt podáno více žádostí, musí se žadatelé ve výše uvedeném termínu v 15.00 hodin zúčastnit výběrového řízení, které rozhodne obálkovou metodou, s kým bude uzavřena kupní smlouva.

Prohlídky nabízených bytů je možno uskutečnit po dohodě (č. tel. 736128834)

Kupní smlouva bude uzavřena až po jejím schválení v zastupitelstvu města a po složení kupní částky na účet města, nejpozději však do 60 dnů od jejího schválení.

V případě úvěrového financování se tato ustanovení vztahují i na smlouvu o budoucí smlouvě kupní.

Výběrové řízení:

Výběrové řízení bude provedeno výběrovou komisí v 15.00 hodin ve dnech zasedání zastupitelstva města v prvním patře MěÚ  Týniště nad Orlicí. Výběrové řízení na každý byt je považováno za samostatné.

Postup:

 1. Po zopakování informací mohou zájemci předložit komisi nabídky v uzavřené obálce označené číslem bytu (na kterou je nabídka předkládána), jménem a adresou uchazeče. Do obálky bude vložen list, na němž bude znovu uvedeno jméno a adresa uchazeče, číslo bytu a nabízená kupní cena za 1 m2 v korunách.
 2. V každém výběrovém řízení může podat jedna fyzická či právnická osoba pouze 1 obálku s nabídkou.
 3. Obálky zůstanou od odevzdání komisi do jejich otevření viditelné všem uchazečům  na stole před výběrovou komisí.
 4. Ihned po zapsání jmen uchazečů ze všech předložených obálek do protokolu budou po 15.00 hod. obálky za přítomnosti uchazečů postupně otevřeny a nabídky budou hlasitě přečteny a zapsány do protokolu z výběrového řízení.
 5. V případě, že na jednotlivé byty bude jasná vítězná nabídka, bude s tímto vítězem uzavřena následně kupní smlouva. Tato smlouva musí být uzavřena nejpozději do 60dnů od konání výběrového řízení, jinak nárok na její uzavření pozbývá platnosti a na dotčený byt se znovu vyhlásí výběrové řízení.
 6. V případě, že na jeden byt bude podáno více shodných nejvyšších nabídek, bude se po otevření všech obálek konat ihned 2. kolo nabídek. Tohoto kola se budou moci zúčastnit pouze uchazeči, kteří podali shodnou (nejvyšší nabídku) na konkrétní byt. Tito uchazeči mají právo předložit nové obálky s novými cenovými nabídkami na tentýž byt. Tento postup se bude opakovat, dokud nebude známa vítězná nabídka.

Cena:

Vyvolávací cena bytu byla stanovena zastupitelstvem, vychází z ceny úřední a přihlíží k tržním cenám v místě a čase obvyklým.

Současně platná cena je ve výši 10 000Kč za 1 m2.

V současné době volné byty jsou uvedeny v záměru prodeje schváleném zastupitelstvem města dne 16.12.2013.

Závěrečná ustanovení:

 1. Účastník výběrového řízení bere na vědomí, že kupní smlouva bude podepsána zástupcem města až po schválení městským zastupitelstvem.
 2. V každém kole výběrového řízení může každá fyzická či právnická osoba podat pouze 1 nabídku.
 3. Každá fyzická či právnická osoba může získat (koupit) pouze jeden byt, to znamená, že může v jednotlivých kolech podávat své nabídky pouze tak dlouho, dokud u některého bytu nezíská právo k podpisu smlouvy.
 4. Právo k účasti ve výběrovém řízení se může obnovit pouze v tom případě, že osoba s opcí na uzavření kupní smlouvy písemně odmítne uzavření smlouvy na získaný byt, který se pak automaticky nabídne v novém výběrovém řízení.
 5. Seznam volných bytů bude zveřejněn na úřední desce městského úřadu a na webových stránkách města.
 6. Prohlídka volných bytů nabízených k prodeji bude možná v určených termínech po dohodě s městským bytovým podnikem.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo upravit tato pravidla dle potřeby mezi jednotlivými koly výběrového řízení.

Tato pravidla byla schválena zastupitelstvem města dne 24.1.2011.

12.2.2017 18:26:41 | přečteno 921x | admin.tyniste
 
load