Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název 

Město Týniště nad Orlicí

2. Důvod a způsob založení 

Město Týniště nad Orlicí jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

Organizační struktura městského úřadu je zde: ww.tyniste.cz/cs/mestsky-urad/struktura-uradu/

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad města Týniště nad Orlicí

Mírové náměstí 90

Týniště nad Orlicí 517 21

4.2. Adresa úřadu pro osobní návštěvu

Městský úřad města Týniště nad Orlicí

Mírové náměstí 90

Týniště nad Orlicí 517 21

4.3. Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 17:00

Středa 8:00 - 17:00

4.4. Telefonní čísla

Spojovatelka úřadu +420 494 337 300

Kompletní telefonní seznam naleznete zde: www.tyniste.cz/cs/mestsky-urad/kontakty-a-telefonni-seznam.html

4.5. Čísla faxu

Fax +420 494 371 029

4.6. Adresa internetové stránky

www.tyniste.cz

4.7. Adresa e-podatelny

podatelna@tyniste.cz

4.8. Další elektronické adresy

Datová schránka: ID y9wbaus

5. Případné platby lze poukázat

19-1240103329/0800
Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně městského úřadu v úředních hodinách.

6. IČ 

IČO: 00275468

7. DIČ 

DIČ: CZ00275468

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet

Informace o rozpočtu města naleznete zde: Rozpočet města

9. Žádosti o informace 

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu městského úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu města (viz bod 4.7), nebo do datové schránky města (viz bod 4.8).

10. Příjem žádostí a dalších podání 

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na městském úřadě města v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu městského úřadu (viz bod 4.1). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu města (viz bod 4.7), nebo do datové schránky města (viz bod 4.8)

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí města, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým město odmítlo poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

§ 16 - Odvolání

 1. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
 2. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 3. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
 4. Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.

§ 16a - Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

 1. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 2. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 3. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm.
  3. nebo § 14 odst. 7.
 4. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 5. Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 6. Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
  1. postup povinného subjektu potvrdí,
  2. povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
  3. usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
 7. Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
  1. výši úhrady nebo odměny potvrdí,
  2. výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
  3. povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.
 8. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
 9. Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
 10. Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

12. Formuláře

Doporučení formuláře, kterými se lze obracet na město (použití formulářů není povinné). Tyto formuláře lze získat také na městském úřadě v úředních hodinách.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2. Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz zde. Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na městském úřadě.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací 

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ikona souboru ikona souboruSazebník úhrad za poskytování informací

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy 

16.1. Vzory licenčních smluv 

ikona souboruLicenční smlouva vzor.

16.2. Výhradní licence města

V této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruvyrocni zprava za rok 2000 - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF102.54 KB .pdf
ikona souboruvyrocni zprava za rok 2001 - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF96.89 KB .pdf
ikona souboruvyrocni zprava za rok 2002 - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF104.22 KB .pdf
ikona souboruvyrocni zprava za rok 2003 - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF114.2 KB .pdf
ikona souboruvyrocni zprava za rok 2004 - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF114.8 KB .pdf
ikona souboruvyrocni zprava za rok 2005 - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF115.62 KB .pdf
ikona souboruvyrocni zprava za rok 2006 - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF103.36 KB .pdf
ikona souboruvyrocni zprava za rok 2007 - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF104.62 KB .pdf
ikona souboruvyrocni zprava za rok 2008 - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF104.24 KB .pdf
ikona souboruvyrocni zprava za rok 2009 - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF104.89 KB .pdf
ikona souboruvyrocni zprava za rok 2010 - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF107.52 KB .pdf
ikona souboruvyrocni zprava za rok 2011 - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF104.81 KB .pdf
ikona souboruvyrocni zprava za rok 2012 - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF101.83 KB .pdf
ikona souboruvyrocni zprava za rok 2013 - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF100.71 KB .pdf
ikona souboruvyrocni zprava za rok 2014 - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF102.35 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2015 - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF149.73 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2016 - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF148.8 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2017.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF276.69 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2018.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF276.18 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2019.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF275.43 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2020.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF271.83 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2021.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF274.65 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2022.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF513.71 KB .pdf

27.1.2017 23:12:40 | přečteno 1775x | admin.tyniste
 
load