Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Jednací řád

Jednací řád zastupitelstva města je vydán na základě § 96 zákona č. 128/2000 Sb. ( O obcích ) a upravuje svolání, přípravu, obsah jednání, způsob usnášení, náležitosti rozhodování a způsob kontroly usnesení jednání zastupitelstva města.

§ 1 - Základní úkoly zastupitelstva města

 1. Zastupitelstvo města rozhoduje o záležitostech uvedených v § 84 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 - Svolání zastupitelstva města

 1. Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva města svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva města požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje a to nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena městskému úřadu.
 2. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva města podle odst. 1, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva města.
 3. Svolání všech členů zastupitelstva města provede starosta písemným pozváním, které obsahuje místo, datum a čas konání zasedání zastupitelstva města včetně navrženého programu a materiálů k jednání alespoň 7 dnů před zasedáním. Dále se zasedání účastní zaměstnanci městského úřadu a podle projednávané problematiky může starosta přizvat zástupce dotčených orgánů a organizací, případně potřebné odborníky, zástupce krajského úřadu apod.
 4. Občany o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva města informuje městský úřad na úřední desce a způsobem v místě obvyklým též alespoň 7 dní před zasedáním.

§ 3 - Příprava zasedání zastupitelstva města

1. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva města mají jeho členové, rada města a výbory.

2. Přípravu zasedání zastupitelstva města provádí starosta a místostarostové spolu s tajemníkem

 • organizační a technickou přípravu zajišťuje sekretariát MěÚ
 • přípravu podkladových písemných materiálů provádí zaměstnanci MěÚ, (zejména vedoucí odborů), předsedové výborů event. vedoucí organizací zřízených městem
 • podle potřeby nebo pokud to povaha věci vyžaduje, vyžádá si zastupitelstvo města odbornou expertízu, stanovisko příslušného orgánu nebo organizace, případně zorganizuje průzkum veřejného mínění.

4. Součástí zpracovaných písemných materiálů je i návrh na usnesení pro jednání zastupitelstva města. Tento návrh může obsahovat i alternativní řešení.

5. Písemné materiály musí být zpracovány alespoň 7 dnů před zasedáním zastupitelstva města a  zaslány členům zastupitelstva města společně s pozvánkou na zasedání.

6. Přípravu zasedání zastupitelstva města koordinuje a kontroluje tajemník městského úřadu.

§ 4 - Zasedání zastupitelstva města

1. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná.

2. Jednání řídí starosta nebo místostarosta, který jmenuje členy pracovního předsednictva (3členná návrhová, příp. volební komise, složená z členů ZM).

3. Jednání zahajuje ve stanovenou hodinu, nejpozději však v době, kdy je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města.

4. Jestliže do 30 minut po stanoveném začátku jednání není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města, starosta zasedání ukončí a do 15 dnů svolá jeho náhradní zasedání. Obdobně postupuje v případě, že v průběhu jednání poklesne počet přítomných členů pod úroveň nadpoloviční většiny.

5. V zahajovací části jednání starosta nebo místostarosta konstatuje počet přítomných členů zastupitelstva města

 • nechá schválit program jednání
 • dá zvolit návrhovou komisi (z členů zastupitelstva města)
 • určí dva ověřovatele zápisu (z členů zastupitelstva města)
 • určí zapisovatele (ze zaměstnanců městského úřadu)
 • nechá provést tajemníkem kontrolu usnesení z minulých jednání ZM

6. Zprávy, příp. úvodní slovo k projednávaným materiálům předkládá zpracovatel nebo pověřený člen pracovní skupiny. V odůvodněných případech může starosta pověřit předložením zprávy jiného člena zastupitelstva.

7. Právo předkládat nové návrhy k zařazení do programu jednání zastupitelstva města mají jeho členové, rada města a výbory.

8. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva města na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo města.

9. Starosta řídí jednání tak, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh.

 • Udělit slovo na jednání musí, požádá-li o něj člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje.

Rozprava

 • V průběhu rozpravy k jednotlivým projednávaným bodům  programu udělí slovo i ostatním účastníkům zasedání zastupitelstva města, pokud o něj požádají.  Ke slovu je možno se přihlásit jen do té doby, pokud řídící zasedání rozpravu neukončí.  Zastupitelstvo města omezuje trvání příspěvku v rozpravě nejdéle na 3 minuty. Ve stejné věci nesmí nikdo vystoupit vícekrát než dvakrát. Ten, komu nebylo slovo uděleno, nesmí se ho ujmout. Pokud řídící jednání po dohodě s pracovním předsednictvem uzná, že příspěvek se nevztahuje k danému problému nebo je urážlivý či jinak nevhodný, může odejmout slovo okamžitě.

Diskuse

 • Zastupitelstvo města omezuje trvání diskusního příspěvku maximálně na 3 minuty, výjimku může povolit pracovní předsednictvo.  Dále stanoví, že ve stejné věci nesmí nikdo vystoupit vícekrát než dvakrát. Ten, komu nebylo slovo uděleno, nesmí se ho ujmout. Pokud řídící jednání po dohodě s pracovním předsednictvem uzná, že příspěvek se nevztahuje k danému problému nebo je urážlivý či jinak nevhodný, může odejmout slovo okamžitě.
  • Nikdo nesmí rušit starostu ani jiného řečníka, kterému bylo uděleno slovo, při jeho projevu.  Nemluví-li však řečník k věci, může mu starosta po předchozím upozornění slovo odejmout.  Ruší-li kdokoliv zasedání, může být předsedajícím vykázán z jednací místnosti.

10.  O sporných otázkách v průběhu jednání se radí pracovní předsednictvo. K tomu může starosta přerušit jednání.

11.  Člen zastupitelstva města nebo jiný, kdo uváděl zprávu, příp. jiný návrh, má právo vystoupit v závěru diskuse k věci, kterou uváděl.

12.  K projednávané problematice, k jednotlivým otázkám obsaženým v předkládaných materiálech nebo otázkám, které se v průběhu jednání vyskytnou, nebo i k jiným otázkám, mohou si členové zastupitelstva vyžádat stanovisko od uvolněných zastupitelů, ostatních členů rady města nebo zaměstnanců městského úřadu. Odpověď na dotazy musí být dána bezodkladně, nejpozději však písemně do 30 dnů, pokud si  dotaz vyžaduje prověření.

13.  Starosta předkládá k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města jím pozastavený výkon usnesení rady města v otázkách samostatné působnosti města

14.  O průběhu jednání zastupitelstva města se pořizuje písemný zápis, který podepisuje starosta a místostarosta a při jednání určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva města, schválený pořad jednání zastupitelstva města, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání a musí být uložen na městském úřadě (sekretariát) k nahlédnutí. Právo nahlížet do usnesení a zápisu z jednání zastupitelstva města má každý občan města, který dosáhl věku 18 let a fyzické osoby vlastnící na území města nemovitost a mohou si z nich pořizovat výpisy (§ 16 odst. 2 písm. e  a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.).

15.  O námitkách člena zastupitelstva města proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva města. Občané mohou své námitky uplatnit prostřednictvím členů zastupitelstva města.

16.  Jednání zastupitelstva města je časově omezeno do 20:00 hod. (Zastupitelstvo města může v naléhavém případě čas jednání prodloužit).

§ 5 - Usnesení a hlasování o něm, jeho platnost

 1. Návrh usnesení je na základě dílčích zpráv připraven písemně a zpravidla předložen před zahájením jednání všem členům zastupitelstva města, zodpovídá tajemník městského úřadu.
 2. Za provedení změn a doplnění usnesení v průběhu jednání zodpovídá návrhová komise.
 3. Byly-li navrženy změny a doplňky, které nebyly zahrnuty do návrhu usnesení předloženého návrhovou komisí, dá starosta nejprve hlasovat o těchto změnách a doplňcích a poté o zbývající části návrhu usnesení.
 4. Hlasování se provádí zpravidla zvednutím ruky. V odůvodněných případech (např. provádění voleb apod.) může probíhat hlasování tajně, schválí-li to jednání zastupitelstva.(viz bod 6).
 5. O usnesení se hlasuje bezprostředně po každém předloženém závěru.
 6. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města.

§ 6 - Zabezpečení usnesení a kontrola jeho plnění

1. Usnesení z jednání zastupitelstva města se vyhotovuje písemně do 7 dnů po skončení zasedání a podepisuje ho starosta, v případě nepřítomnosti starosty na jednání jiný pověřený člen rady města a je nedílnou součástí zápisu z jednání zastupitelstva města.

Unesení obdrží:

 • starosta a místostarostové
 • tajemník městského úřadu, členové zastupitelstva města, předsedové výborů event. komisí, kteří zodpovídají za splnění některých úkolů
 • usnesení je zveřejněno způsobem v místě obvyklém (na úřední desce MěÚ, webové stránky města a ve Zpravodaji).

2. Rada města na nejbližším jednání po uskutečněném zasedání zastupitelstva města provede zhodnocení a stanoví v případě potřeby dílčí úkoly k řádnému zabezpečení usnesení, reaguje při tom i na náměty z diskuse.

3. O činnosti rady města je zastupitelstvo města informováno zasílaným usnesením z jednání rady města. V případě potřeby může být zastupitelstvu města podána samostatná zpráva o plnění některých závažných úkolů.

4. Vyhotovení zápisu včetně přijatých usnesení, vedení evidence úkolů z jednání zastupitelstva města, soustřeďování zpráv o jejich plnění zajišťuje podle pokynů starosty tajemník městského úřadu.

§ 7 - Závěrečná ustanovení

Tento jednací  řád  byl  schválen  usnesením ZM dne 15.12.2014.

Poznámky:

 1. V případě nepřítomnosti starosty zabezpečují  jeho  úkoly místostarostové (§ 104,  odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
 2. Pro zjednodušení neřeší tento jednací řád detailně přípravu ustavujícího zasedání městského zastupitelstva. Je třeba postupovat podle § 91 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
9.8.2016 15:36:24 | přečteno 394x | petra.cizkova
 
load