Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města má 17 členů, kteří jsou každé čtyři roky voleni občany ve volbách do obecních zastupitelstev. Zvolení zastupitelé dále volí ze svých řad starostu, jeho místostarosty a další členy rady, zřizují a ruší výbory, volí jejich předsedy i další členy.

ZASTUPITELSTVO je nejvyšší rozhodovací orgán obce. Je to jediný orgán obce, který je ústavně zakotven. Členové zastupitelstva jsou voleni na 4 roky, počet členů je 17. Rozhodujícím kritériem pro stanovení počtu členů je stav obyvatel obce k 1. lednu roku voleb.

Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech v samostatné působnosti obce. Dle zákona o obcích je zastupitelstvu vyhrazeno:

 • schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,
 • schvalovat program rozvoje obce,
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
 • vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
 • navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí
 • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 • volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce,
 • zřizovat a zrušovat obecní policii,
 • rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
 • rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství, udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
 • rozhodovat o zrušení usnesení rady obce,
 • rozhodovat v dalších věcech, které si podle zákona o obcích vyhradí, s výjimkou pravomocí vyhrazených radě obce.

Zastupitelstvo je povinno zřizovat FINANČNÍ A KONTROLNÍ VÝBORY. Finanční výbor především hospodaří s majetkem a finančními prostředky obce, kontrolní výbor kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plnění usnesení zastupitelstva a rady a plní další úkoly dané zastupitelstvem. Výbory jsou poradní orgány zastupitelstva, jejich rozhodnutí jsou pouze doporučující, nikoli závazná. Jsou složeny z nečlenů zastupitelstva až na předsedu výboru, který musí být členem zastupitelstva (nesmí to však být předseda nebo místopředseda).

Do kompetencí zastupitelstva spadá také rozhodování ve věcech patřících do samostatné působnosti obce – kromě jiného schvaluje program rozvoje města, rozpočet města, nabytí a převod nemovitostí, převod bytů a nebytových prostorů z majetku města, vydává obecně závazné vyhlášky a nařízení obecné povahy. 

Zastupitelstvo vykonává další činnosti dle zákona o obcích v součinnosti s poradními orgány – kontrolním a finančním výborem, které za tímto účelem zřídilo.

Zasedání se řídí jednacím řádem.

 
load