Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Jednací řád

Rada města v souladu s § 101 odst.4 zákona č.128/2000 Sb. vydává jednací řád v němž stanovuje podrobnosti o jednání rady města.

§1 - Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, hlasování, způsob usnášení, náležitosti rozhodování a způsob kontroly usnesení městské rady.
 2. Rada města je tvořena starostou, místostarosty a dalšími radními, zvolenými zastupitelstvem města. Počet členů rady je lichý a nesmí být vyšší než 1/3 počtu zastupitelů města. 

§ 2 - Pravomoci rady města

 1. Radě města je vyhrazeno rozhodovat o všech otázkách uvedených dle § 102 zákona č.128/2000 Sb.
 2. Rada města rozhoduje v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu města nebo pokud si je zastupitelstvo města nevyhradilo.

§ 3 - Svolání jednání rady města

 1. Radu města svolává starosta pravidelně, zpravidla jednou za 14 dní a to formou písemné elektronické pozvánky odeslané nejméně 5 dní přede dnem jednání.
 2. Rada se také uskuteční, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů rady města. V tomto případě je starosta povinen svolat zasedání rady města a to formou písemné elektronické pozvánky odeslané nejméně 5 dní přede dnem jednání.
 3. Přítomný jednání je tajemník města, popř. v jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce. Podle charakteru projednávané záležitosti mohou být do rady přizváni další členové zastupitelstva, popř. i jiné osoby (např. vedoucí odborů, předsedové komisí, příp. zainteresovaní občané).
 4. Pozvánka na zasedání rady města musí obsahovat, mimo jiné náležitosti, místo a dobu konání.

§ 4 - Příprava jednání rady města

 1. Rada města ukládá konkrétní úkoly pro zabezpečení přípravy:
  1. organizační a technické záležitosti zajišťuje sekretariát města
  2. přípravu zpráv a návrhů zabezpečují podle povahy členové rady a předsedové komisí,  pracovníci městského úřadu, vedoucí organizací řízených městem apod.
  3. materiály a návrhy budou předkládány písemně a budou vždy obsahovat:
  • Název zprávy
  • Jméno předkladatele zprávy
  • Datum vyhotovení zprávy
  • Obsah zprávy
  • Návrh usnesení
 • Předkládané podklady musí být zpracovány tak, aby umožnily členům rady města posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.
 • K závažným bodům programu si rada města může vyžádat stanoviska komisí, odborníků apod., může zřizovat i dočasné komise, pracovní skupiny k přípravě nebo k posouzení materiálů nebo návrhů.
 • Rada se také zabývá návrhy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Parlamentu ČR, Vlády ČR, Svazu měst a obcí apod.
 • Přípravu jednání rady města koordinuje a kontroluje tajemník městského úřadu.
 • § 5 - Jednání rady města

  1. Jednání rady města jsou neveřejná. K jednotlivým bodům programu mohou být přizváni ti, kdo materiál připravovali nebo ho předkládají. Podle povahy projednávaných záležitostí rozhodne starosta, kdo bude do rady města dále přizván. Členové rady města jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni se omluvit starostovi s uvedením důvodů. Účast na jednání rady stvrzují členové svým podpisem do prezenční listiny.
  2. Jednání rady města řídí starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta. jednání rady města jsou zahájena ve stanovenou hodinu, nejpozději však v době, kdy je přítomna nadpoloviční většina členů rady města. Jestliže do 30 minut po stanoveném začátku není přítomna nadpoloviční většina členů, starosta jednání ukončí a program je přesunut na další jednání rady města.
  3. Starosta při jednání uděluje k jednotlivým bodům programu slovo přihlášenému navrhovateli, členům rady a poté ostatním účastníkům jednání, popř. má možnost sloučit diskusi ke dvěma nebo více bodům programu. Po skončení diskuse starosta shrne závěr diskuse a výsledek formuluje k závěrečnému návrhu usnesení, o kterém dá hlasovat.
  4. Průběh jednání. Rada města se může usnést na omezujících opatřeních, popř. na nerušeném průběhu jednání:
  • nikdo nemůže v téže věci vystoupit více jak dvakrát
  • doba diskusního vystoupení se omezuje na 5 minut, předkladatele na 10 minut
  • nikdo nesmí rušit průběh jednání, předsedající může vyrušovatele napomenout, popř. vykázat ze zasedací síně
  • nemluví-li řečník k věci, může ho předsedající napomenout, popř. odejmout mu slovo
 • Zápis. Rada města v souladu s §101 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. pořizuje ze svého jednání zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou. V zápise je uveden počet přítomných členů rady města, schválený program jednání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis z jednání rady města musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání. O námitkách člena rady města proti zápisu rozhodne nejbližší jednání rady města. Zápis z jednání rady města je uložen na Městském úřadě k nahlédnutí, usnesení z jednání rady města je zveřejněno na webových stránkách města popř. v místním zpravodaji. Zápis, proti němuž nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud se námitky vyskytnou, rozhoduje o nich rada města.
 • Usnesení. Rada města je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 • K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů. Návrh usnesení, předkládaný radou města ke schválení, vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů rady města. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů.  Usnesením rady města se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, místostarostům, tajemníkovi, jiným členům rady města, vedoucím odborů úřadu města, ředitelům organizací řízených a spravovaných městem, předsedům komisí apod.

  Usnesení obdrží:

  • všichni členové rady města a zastupitelstva města
  • tajemník městského úřadu
  • vedoucí odborů městského úřadu
  • osoby zodpovědné za plnění úkolů

  Vyhotovení usnesení, vedení evidence úkolů z jednání, zařazování ke kontrole na jednání rady města, soustřeďování zpráv o plnění úkolů zajišťuje tajemník městského úřadu.

 • Jednání rady města je časově omezeno do 20.00 hodin (Rada města může v naléhavém případě čas jednání prodloužit).
 • § 6 - Hlasování

  1. Rada města je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů.
  2. O každém navrženém usnesení se hlasuje zvlášť zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, či je možné se zdržet hlasování. Hlasování jsou veřejná, pokud nebude rozhodnuto jinak a to se souhlasem všech přítomných radních.
  3. Byly-li uplatněny pozměňovací návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
  4. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje rada o každé zvlášť. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
  5. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, prohlásí jej starosta za neschválený.
  6. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů rady města.

  § 7 - Ukončení zasedání rady města

  Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li program jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů rady města pod nadpoloviční většinu.

  § 8 - Závěrečné ustanovení

  1. Případné změny tohoto jednacího řádu, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu rady města schvaluje pouze tento orgán.
  2. Tento jednací řád rady města byl schválen na zasedání rady města dne 10.11.2014

  Ing. Jana Galbičková - starostka                                MUDr. Josef Otava - místostarosta

  9.8.2016 16:01:20 | přečteno 1008x | admin.tyniste
   
  load