Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Strategický plán rozvoje města

Znak města

Město Týniště nad Orlicí zahájilo v květnu 2007 ve spolupráci s regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje - Centrem evropského projektování proces strategického plánování, jehož cílem je vytvoření strategického dokumentu s názvem „Strategický plán rozvoje města Týniště nad Orlicí", ve kterém budou na základě důkladné analýzy, formulovány strategické záměry a cíle města do roku 2020.

Smyslem strategického plánu rozvoje města je definování společných zájmů a potřeb města, jeho obyvatel, podnikatelského a neziskového sektoru tak, aby docházelo k rozvoji našeho města jako celku.

Tento strategický dokument má za úkol podat podrobný popis toho, jakých cílů chce Týniště nad Orlicí v určitém časovém horizontu dosáhnout, jakým směrem by se tedy mělo ubírat a jaké nástroje a zdroje mají být k naplnění konkrétních cílů použity, aby byl rozvoj města efektivní.

Strategickému plánu města by měla být v otázkách rozvoje města přiřazena stejná důležitost jakou má územní plán či městský rozpočet.

První částí tohoto procesu je vypracování analytické části - profilu města, jehož obsahem je popis a analýza města z hlediska následujících tématických okruhů:

 1. Historie města
 2. Sídelní a administrativní struktura
 3. Obyvatelstvo
 4. Bydlení
 5. Ekonomika
 6. Hospodaření města
 7. Občanská vybavenost
 8. Kultura, sport a volnočasové aktivity
 9. Cestovní ruch
 10. Zemědělství a lesní hospodářství
 11. Životní prostředí, ochrana přírody a krajiny
 12. Doprava
 13. Technická infrastruktura

Nedílnou součástí zpracování profilu města jsou průzkumy podnikatelskéhoneziskového a veřejného sektoru. V rámci těchto šetření byla v červnu 2007 oslovena prostřednictvím dotazníku veřejnost, vybrané podnikatelské subjekty a neziskové organizace.

Všem zúčastněným občanům, zástupcům podnikatelského a neziskového sektoru, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření a podpořili tak zpracování strategického plánu města, děkujeme. Výsledky těchto šetření si je možné prohlédnout přímo na webu města.

Výsledky analytické části jsou shrnuty v tzv. SWOT analýze města (analýze silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb).

Dotazy ke strategickému plánu rozvoje města zasílejte na mailovou adresu hejna@tyniste.cz nebo odevzdávali přímo na Městský úřad na odbor výstavby.

Související soubory


 
load