Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Slovo starosty - Voda nesmí být politikum

Aquaservis v Mostecké ulici

Můj dnešní komentář reaguje či spíše doplňuje text generální ředitelky akciové společnosti AQUA SERVIS Ing. Ivety Doležalové, který naleznete níže . V letošním roce skutečně probíhaly a probíhají přípravy na změny, které nastanou od nového roku.

Se změnami jednotlivých postojů v regionu v souvislosti s rozpadem jednotné ceny pro vodné a stočné se náš místní Dobrovolný svazek obcí Křivina, ve kterém figuruje město Týniště nad Orlicí a obec Albrechtice nad Orlicí, rozhodl dále kráčet a fungovat samostatně. Členové DSO Křivina chtěli již v minulosti několikrát navýšit nájemné, ze kterého hradí opravy a částečně i investice svého vodohospodářského majetku. Tento požadavek by se nepřímo promítl i do zvýšení ceny vodného a stočného. To však na jednáních cenové komise nikdy neprošlo. Z vody se jednoduše stalo politikum, což je pochopitelně špatně. Jasně, že se to před voliči nehodí, zvyšovat ceny za vodu, řešme to jinak, sanujme náklady na údržbu vodovodů a kanalizací třeba z rozpočtu města. Nakonec se to ve finále nelíbilo nikomu a regiocena se zhroutila.

Tady si dovolím říci jednoduchou pointu. Je samozřejmě jasné, že vlastníci infrastruktury, kteří mají hodně odběratelů na relativně krátkém rozvodu, jsou na tom mnohem ekonomicky lépe než majitelé dlouhých řadů na obcích s malým počtem připojených obyvatel. To je prostá matematika. A k tomu sloužila i ta solidarita těch velkých s těmi malými, respektive ekonomicky silnějších se slabšími. A to je v současnosti někde již minulostí. DSO Křivina chtěl onu solidaritu zachovat, leč za jiných ekonomických podmínek. Nepodařilo se. Po všech možných jednáních a pokusech o zachování stejné plošné ceny na území okresu, která však nevedla ke společné dohodě, považuji naše rozhodnutí o naprosté samostatnosti za zcela správné. Samostatnost povede i k lepšímu přehledu o ekonomice samotné a tím pádem i k místnímu samostatnému rozhodování.

DSO Křivina jasně deklaroval, že chce i nadále spolupracovat s provozovatelem naší vodohospodářské infrastruktury, tedy se společností AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou. Máme velice dobré zkušenosti s místním střediskem a jeho lidmi, jejichž práci vysoko hodnotím. Sama společnost, která v letošním roce oslavila čtvrtstoletí od svého vzniku, představuje progresivní firmu s orientací na koncového zákazníka a jasnou představou do budoucna. I ona se však bude muset s eventuálním dopadem současného vývoje optimalizovat a přizpůsobit se vzniklým změnám.

Není však žádným tajemstvím, že tento druh smluvního partnerství do budoucna někteří okresní hráči nepodporují. Jejich eventuálním odchodem by se mohly prodražit a logicky se prodraží pro zbytek vlastníků náklady na režii při provozování vodohospodářské soustavy. Určitě bude nezbytné, dle vývoje ekonomiky a potřebných nákladů na údržbu jednotlivých soustav, upravit v budoucnu cenu za vodné a stočné pro obyvatelstvo. Nehledě na to, že právě kvůli nesmyslnému politikaření s voliči se již sedm posledních let v regionu nezvýšilo nájemné inkasované vlastníky soustav. Přitom během této ekonomicky pozitivní doby jiné energie několikrát bez mrknutí oka navýšily cenu. Dle mého mínění a dosavadním postřehům je opravdu nezbytné tuto věc kolem vody odpolitizovat. Cena vody pro mě osobně není a nebude žádnou politickou či předvolební šarádou, protože bych si musel opravdu připadat směšně. Cena vody má stejný ekonomický základ jako cena každé jiné energie. Voda je z pohledu života nenahraditelná a všichni s ní musíme nakládat jen svědomitě, což nám se vztyčeným prstem naznačuje již nějakou dobu probíhající období sucha.

Ale zpátky k číslům. Výše nájemného je pro každý svazek naopak jedinou položkou, ze které je možné financovat obnovu zastaralé infrastruktury, která přeci slouží nám všem občanům. A přestože se každým rokem do oprav vynakládají nemalé částky, stále jsme pozadu s naplněním plánu obnovy. A to vůbec nemluvím o investicích do nových řadů, která by de facto z prostředků nájemného hrazena být vůbec neměla. Ovšem to se neděje nikde v zemi, protože takové množství dalších veřejných peněz prostě není, jelikož každá samospráva musí řešit i hromadu dalších nutností. DSO Křivina se pro druhé pololetí letošního roku rozhodl, vzhledem ke své ekonomice, udržet cenu vody na stejné úrovni. V současnosti pracujeme, v součinnosti s provozovatelem, na kalkulačním vzorci pro středisko Týniště nad Orlicí, který v sobě bude zahrnovat vliv jednotlivých oboustranně odsouhlasených provozních nákladů, ať již námi požadovaného nájemného nebo režijních nákladů provozovatele.

Aktuálně došlo k podpisu dokumentu mezi DSO Křivina a provozovatelem AQUA SERVIS, a.s., kde se smluvní strany zavazují zpracovat společně nejpozději do 31.10.2019 návrh dodatku ke stávající Smlouvě o nájmu majetku k provozování veřejných vodovodů, veřejné kanalizace a ČOV uzavřené dne 3.1.2000, který bude obsahovat detailní rozdělení práv a povinností mezi provozovatele a vlastníka vodohospodářského majetku včetně způsobu a postupu při kalkulování a schvalování ceny pro vodné a stočné pro kalkulační období od 1.1.2020 dále. Obě smluvní strany se zavázaly poskytnout za účelem splnění výše uvedeného maximální součinnost a postupovat s vysokou odbornou péčí.

Jelikož má DSO Křivina své plány nových investic do infrastruktury za použití vlastních, dotačních i prostředků z rozpočtu města, ale na druhé straně finanční závazek vůči provozovateli ve formě výhodného úvěru poskytnutého na modernizaci ČOV, tak věřím, že i budoucí spolupráce na této platformě zůstane na dobré úrovni.

Libor Koldinský – starosta města a předseda DSO Křivina


Na Rychnovsku se rozpadá regionální cena pro vodné a stočné

Od 1.7.2019 dochází k rozpadu jednotné regionální ceny pro vodné a stočné, tzn. končí plošná solidarita napříč regionem provozovaným společností AQUA SERVIS, a.s. Nekončí však solidarita některých větších měst vůči malým, zpravidla spádovým obcím, vznikají však současně skupiny obcí uplatňující společnou cenu – cenové unie. V případě dodávky pitné vody tak vzniklo 5 cenových unií (Rychnov a obce, Dobruška a obce, Kostelec a Tutleky, Císařská studánka a Dřížná, Doudleby a Záměl) a 5 samostatných cen pro vodné uplatňovaných v rámci svazku  obcí Tichá Orlice, Obecní voda, Křivina a obcí Bolehošť a Lípa nad Orlicí.  Kromě spádovosti měla na vznik cenových unií nemalý vliv propojenost jednotlivých vodovodů a ochota k vzájemné osobní spolupráci. U vody odpadní je situace odlišná, neboť systémy nejsou propojeny a každý vlastník kanalizace a čistírny odpadních vod bude mít svoji cenu, vznikne tedy 8 cen pro stočné. Cena vody bude v konkrétním území odrážet reálné náklady spojené s její výrobou, dodávkou, odvedením a čištěním.

Na většině území odběratelé rozpad regionální ceny nepocítí a cena vody minimálně pro celý rok 2019 zůstane stejná. V prvním pololetí roku 2019 ještě docházelo u ekonomicky neefektivních systémů k jejímu dotování ze strany systémů ekonomicky silnějších. Pro druhé pololetí někteří vlastníci vodovodů a kanalizací „podrželi“ cenu vody na stejné úrovni.  Provoz vodárenské infrastruktury bude i nadále zajišťovat v celém regionu stávající provozovatel AQUA SERVIS, a.s.

Pro roky následující by však vodovodní či kanalizační systém měl generovat dostatek finančních prostředků pro jeho udržení v řádném stavu pro budoucí generace, tzn. vlastníci budou muset klást důraz na nákladově efektivní provoz a cenu vodného a stočného vnímat  jako zdroj finančních prostředků pro provádění oprav a rekonstrukcí vodohospodářského majetku.

Iveta Doležalová, generální ředitelka společnosti AQUA SERVIS, a.s.19.7.2019 9:43:49 | přečteno 739x | petra.cizkova
 
load