Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici vedoucího (velitele) Městské policie Týniště nad Orlicí

Starosta města Týniště nad Orlicí vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici vedoucího (velitele) Městské policie Týniště nad Orlicí v přímém výkonu

                                                                             

 

DRUH PRÁCE: vedoucí zaměstnanec – strážník v přímém výkonu pověřený plněním některých úkolů při řízení Městské policie Týniště nad Orlicí
MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Týniště nad Orlicí
PLATOVÉ ZAŘAZENÍ: platová třída 9 – vrchní strážník s úspěšně vykonanou zkouškou odborné způsobilosti příplatek za vedení
PRACOVNÍ POMĚR plný pracovní úvazek na dobu neurčitou

 

Základní předpoklady pro výkon funkce
 
 • · státní občan ČR,
 • · bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., v platném znění,
 • · zdravotní způsobilost dle vyhlášky Ministerstva vnitra ze dne 11. prosince 2008 č. 444/2008 o zdravotní
 • způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka obecní policie,
 • · platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka, (dle §4/1f) zákona o obecní policii,


 • Další požadované předpoklady:

  • · minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
  • · praxe u obecní policie minimálně 8 roků – podmínkou,
  • · praxe v řídící pozici výhodou,
  • · dokonalá znalost zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii a prováděcích předpisů, zákona č. 128/2000 Sb.,
  • o obcích, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
  • · úspěšné absolvování psychologických testů (v případě absolvování psychologických testů v předchozím zaměstnání - čestné prohlášení),
  • · zbrojní průkaz skupiny D,
  • · řidičské oprávnění skupiny A,B,
  • · morální předpoklady pro výkon funkce,
  • · výrazný smysl pro zodpovědnost, velmi dobré organizační a komunikační schopnosti,
  • · znalost místního prostředí výhodou,
  • · kynologické znalosti nebo úspěšně absolvovaný kurz pro odchyt zvířat,

  • Co nabízíme:

   • · stabilitu zaměstnání,
   • · 5 týdnů dovolené,
   • · indispoziční volno,
   • · příspěvek na dovolenou,
   • · příspěvek na stravování formou stravovacích poukázek,
   • · služební telefon, notebook,   • Náležitosti přihlášky uchazeče:

    • · jméno, příjmení a titul uchazeče,
    • · datum a místo narození uchazeče,
    • · státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče,
    • · číslo občanského průkazu,
    • · elektronická adresa (e-mail) a mobilní tel. číslo,
    • · datum a podpis uchazeče,

    • Doklady, které je nutné doložit k přihlášce:

     • · strukturovaný životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
     • · originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
     • · ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
     • · čestné prohlášení o bezúhonnosti a spolehlivosti dle ustanovení §4a) a §4b) zákona č. 553/1991 Sb.,
     • · platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka, (dle §4 a §4/1f) zákona o obecní policii,
     • · doklad lékaře o zdravotní způsobilosti,
     • · splnění předpokladů pro výkon některých funkcí ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení),
     • · koncepci činnosti městské policie v rozsahu maximálně 2 stránek,
     • · souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona
     • č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
     • · podepsané čestné prohlášení uchazeče v následujícím znění:


     • Čestné prohlášení

     • Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, dávám souhlas k jejich zpracování.

     • Jméno, příjmení: Datum narození:

     • V……………………… dne….........

     • Vlastnoruční podpis:

      • Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.      • Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.

      • Lhůta pro podání přihlášky:
      • Nejpozději do 12. 4. 2023 do 16:00 hodin
       • Forma přihlášky:
      • písemná
       • Místo a způsob podání přihlášky:
      • Městský úřad Týniště nad Orlicí, osobně nebo prostřednictvím pošty, v zalepené obálce označené slovy „ Neotvírat – výběrové řízení vrchní strážník MP
       • Adresa, na kterou se přihláška odesílá:
      • Městský úřad Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí,
      • ID datové schránky: y9wbaus       V Týništi nad Orlicí 20.02.2023

        

        

        

       Libor Koldinský v.r.

       starosta města

 

24.2.2023 10:06:08 | přečteno 408x | petra.cizkova
 
load