Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Opatření obecné povahy při nedostatku vody

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad - životní prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),ve veřejném zájmu, a to s okamžitou platností a do odvolání

podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 6 odst. 4 a § 115a vodního zákona zakazuje odběry povrchových vod z vodních toků, náhonů, melioračních zařízení a z vodních nádrží za účelem výroby, zálivky zahrad, trávníků, hřišť, mytí aut, napouštění nádrží a bazénů, a to v celém správním území ORP Kostelec nad Orlicí, tj. v kat. území Albrechtice nad Orlicí, Bolehošť, Borohrádek, Šachov u Borohrádku, Borovnice u Potštejna, Rájec, Častolovice, Malá Čermná nad Orlicí, Velká Čermná nad Orlicí, Číčová, Čestice u Častolovic, Doudleby nad Orlicí, Vyhnánov, Hřibiny, Velká Ledská, Chleny, Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota, Kostelecké Horky, Krchleby u Kostelce nad Orlicí, Lípa nad Orlicí, Nová Ves u Albrechtic, Olešnice u Rychnova nad Kněžnou, Hoděčín, Svídnice u Kostelce nad Orlicí, Tutleky, Týniště nad Orlicí, Štěpánovsko, Křivice, Petrovice nad Orlicí, Rašovice u Týniště nad Orlicí, Vrbice u Kostelce nad Orlicí, Zdelov, Žďár nad Orlicí.

 Odůvodnění:

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, jako příslušný vodoprávní úřad, na základě Stavu a průtoků na vodních tocích, ze dne 02.08.2018, které jsou uvedeny na informačním portálu státního podniku Povodí Labe a vzhledem k přetrvávajícím minimálním průtokům ve vodních tocích, pod úrovní Q355, s okamžitou platností a do odvolání zákazu, tímto opatřením obecné povahy zakazuje odběry povrchových vod z vodních toků, náhonů, melioračních zařízení a z vodních nádrží za účelem výroby, zálivky zahrad, trávníků, hřišť, mytí aut, napouštění nádrží a bazénů, a to v celém správním území ORP Kostelec nad Orlicí, tj. v kat. území Albrechtice nad Orlicí, Bolehošť, Borohrádek, Šachov u Borohrádku, Borovnice u Potštejna, Rájec, Častolovice, Malá Čermná nad Orlicí, Velká Čermná nad Orlicí, Číčová, Čestice u Častolovic, Doudleby nad Orlicí, Vyhnánov, Hřibiny, Velká Ledská, Chleny, Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota, Kostelecké Horky, Krchleby u Kostelce nad Orlicí, Lípa nad Orlicí, Nová Ves u Albrechtic, Olešnice u Rychnova nad Kněžnou, Hoděčín, Svídnice u Kostelce nad Orlicí, Tutleky, Týniště nad Orlicí, Štěpánovsko, Křivice, Petrovice nad Orlicí, Rašovice u Týniště nad Orlicí, Vrbice u Kostelce nad Orlicí, Zdelov, Žďár nad Orlicí. Při vydání tohoto opatření vodoprávní úřad vycházel z ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona, který spočívá v „Vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména je-li přechodný nedostatek vody nebo je-li ohroženo zásobování obyvatelstva vodou nebo došlo-li k jednorázovému odběru pitné vody z vodovodní sítě v případech záchranných prací při mimořádných událostech, požárech a jiných živelních pohromách, zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany nebo ozbrojených sil České republiky, může vodoprávní úřad rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy bez náhrady upravit na dobu nezbytně nutnou povolená nakládání s vodami, popřípadě tato nakládání omezit nebo i zakázat. Tato opatření provede po projednání s dotčenými subjekty, pokud to mimořádnost situace nevylučuje.“

 

Vzhledem ke stávajícímu nepříznivému vývoji hydrologické situace a předpovědi počasí pro příští dny, s ohledem na mimořádnost situace a ohrožení z prodlení, které vyžaduje bezodkladné vydání opatření obecné povahy, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 109 odst. 2 a § 115a odst. 2 vodního zákona upustil od projednání s dotčenými subjekty a veřejného projednání. V souladu s § 115a odst. 3 vodního zákona se ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu v případě vydávání opatření obecné povahy podle § 109 odst. 1 nepoužije tj. „Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. Jestliže by vyřízení námitky vedlo k řešení, které přímo ovlivní oprávněné zájmy některé osoby jiným způsobem než návrh opatření obecné povahy, a není-li změna zjevně též v její prospěch, zjistí správní orgán její stanovisko. Rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy (§ 173 odst. 1). Proti rozhodnutí se nelze odvolat ani podat rozklad. Změna nebo zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách může být důvodem změny opatření obecné povahy.“.

 

V této souvislosti vodoprávní úřad upozorňuje právnické a fyzické osoby na dodržování minimálních zůstatkových průtoků, stanovených příslušnými rozhodnutími opravňujícími k nakládání s vodami.

 

Všechny obce se tímto žádají o informování občanů a právnických osob o tomto opatření i dalším způsobem v místě obvyklém (např. místní rozhlas, informační letáky).

 

Poučení účastníků:

 

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek podle § 173 odst. 2 správního řádu. Uvedené opatření je činěno ve veřejném zájmu bez náhrady.

K vydanému opatření obecné povahy lze uplatnit připomínky. Připomínky může podat kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.

Dle § 115a odst. 1 vodního zákona opatření obecné povahy nabývá účinnosti, a to dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje.

Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno do odvolání na místě k tomu obvyklém – úřední deska MěÚ Kostelec nad Orlicí a na vědomí na úředních deskách příslušných obecních úřadů (Albrechtice nad Orlicí, Bolehošť, Borohrádek, Borovnice, Častolovice, Čermná nad Orlicí, Čestice, Doudleby nad Orlicí, Hřibiny – Ledská, Chleny, Kostelecké Horky, Krchleby, Lípa nad Orlicí, Nová Ves, Olešnice, Svídnice, Tutleky, Týniště nad Orlicí, Vrbice, Zdelov, Žďár nad Orlicí.).

 

Monika Sikorová, v. r.

referent životního prostředí

 

 


3.8.2018 9:34:35 | přečteno 684x | petra.cizkova
 
load