Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Informace DSO Křivina očima starostů

Rekonstrukce ČOV Týniště 2

V souvislosti se zásadními změnami v provozování vodohospodářských soustav a s pádem regionální ceny vodného a stočného k 31.12. 2019 jsme se rozhodli podat občanům kompletní informace o těchto změnách. Jelikož se na různých setkáních s občany často dozvídáme, že mnoho spotřebitelů neví, jak celý systém zásobování pitnou vodou a likvidace splaškových vod funguje, tak i od toho je dobré si následující text přečíst.


Přestože jsme pravidelně o průběhu jednání o budoucnosti provozu vodohospodářské soustavy ve vlastnictví DSO Křivina informovali (na zasedáních zastupitelstva obce, v našich periodikách apod.), je určitě následující ucelený exkurz užitečný.

Něco málo z historie

Při privatizaci státního podniku Vodovody a kanalizace (VaK) v devadesátých letech minulého století získaly města, obce nebo dobrovolné svazky obcí do svého vlastnictví vodohospodářskou infrastrukturu, do té doby vlastněnou a provozovanou státním podnikem VaK. V našem případě byl k převzetí tohoto majetku založen dobrovolný svazek obcí Křivina, jehož členy jsou město Týniště nad Orlicí a obec Albrechtice nad Orlicí. 

V rámci privatizace státního podniku VaK Rychnov nad Kněžnou měli všichni noví vlastníci vodohospodářské infrastruktury možnost podat svůj vlastní návrh privatizačního projektu. Zástupci tehdejšího Vodohospodářského sdružení Křivina (právní předchůdce dnešního DSO Křivina) navrhovali založit vlastní celookresní obchodní společnost, která by pro všechny vlastníky vodohospodářské infrastruktury zajišťovala jeho provoz. V úvahu připadala i varianta založení akciové společnosti, do které by vlastníci svůj vodohospodářský majetek vložili a stali se jejími akcionáři. Tato společnost by se stala současně i provozovatelem. Obě tyto formy jsou dnes v České republice hojně rozšířené.

Bohužel mezi vlastníky nedošlo k dohodě a privatizační projekt vlastníků vodohospodářské infrastruktury na privatizaci s.p. VaK Rychnov nad Kněžnou nebyl ve stanoveném termínu podán.

Proto byl státní podnik VaK Rychnov nad Kněžnou zprivatizován na provozní akciovou společnost AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou podle privatizačního projektu předloženého tehdejším managementem státního podniku. Majoritní podíl ve společnosti ve výši 66 % akcií byl nabídnut volně k prodeji a 34 % akcií obdrželi vlastníci vodohospodářské infrastruktury (města, obce a dobrovolné svazky obcí) v podílech dle hodnoty privatizovaného majetku.  V současné době vlastní 66 % akcií společnost Energie AG Bohemia, s.r.o., Praha. 

Tady se trochu zastavíme a na rovinu řekneme, že pouze a právě tato chvíle byla hraniční ve dnes stále častěji omílaném tvrzení, že je voda v cizích rukou. Není. Voda, jako komodita, je nás všech. Vodohospodářská infrastruktura potřebná k její distribuci je ve vlastnictví DSO Křivina a tak to i zůstane.  Provozování majetku DSO Křivina je v současné době realizováno na základě smlouvy o nájmu majetku k provozování veřejných vodovodů a veřejné kanalizace uzavřené v roce 2000.

Jsme přesvědčeni, že ač je majoritní vlastník AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou ovládán zahraničním akcionářem, tak nám všem poskytuje kvalitní službu a v celém území nastavil moderní systém řízení správy našeho majetku.  No a je pochopitelné, že každý, kdo podniká, to dělá za účelem zisku, tedy opravdu část zisku po zdanění může skončit i v zahraničí.  

 

Něco o provozovateli

Akciová společnost AQUA SERVIS Rychnov nad Kněžnou se o provoz vodohospodářských soustav na Rychnovsku stará nepřetržitě od svého založení v roce 1994. Firma v současné době patří v Čechách do skupiny Energie AG Bohemia, s.r.o., Praha. Tato společnost je ale ovládaná společností  Energie AG Oberösterreich Wasser GmbH a ta je ovládaná společností Energie AG Oberösterreich. Obě tyto společnosti sídlí v Linzu v Rakouské republice.

Pod společnost Energie AG Bohemia, s.r.o., Praha spadají i další vodohospodářské společnosti působící v Čechách, jako např. ČEVAK České Budějovice, VHOS Moravská Třebová, Vodárenská společnost Chrudim a několik dalších společností.

Sama společnost, která v loňském roce oslavila čtvrtstoletí od svého vzniku, představuje progresivní firmu s orientací na koncového zákazníka a jasnou představou do budoucna. I ona však byla nucena se s dopadem rozpadu regionální ceny vypořádat a přizpůsobit se novým podmínkám při zajišťování provozu vodohospodářské infrastruktury.


Co vše se loni událo

Jak jsme již několikrát uvedli, v souvislosti s rozpadem jednotné ceny pro vodné a stočné a blížícím se rozhodným datem o pokračování nebo vypovězení smlouvy o nájmu vodohospodářského majetku, byl Dobrovolný svazek obcí Křivina postaven před zásadní rozhodnutí, jak bude dále o svůj majetek pečovat.

V úvahu připadalo několik variant. Pokračovat nadále ve  spolupráci se společností AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou nebo vypsat nové koncesní řízení na provozovatele vodovodu a kanalizace nebo provozovat infrastrukturu ve vlastní režii.

Po zodpovědném zvážení všech dosavadních zkušeností a vyhodnocení alternativních možností správy a provozování svého majetku jsme dospěli k závěru, že chceme i nadále spolupracovat se společností AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou.

Pro jednání o budoucí podobě spolupráce byly stanoveny následující priority. Upravit stávající smlouvu o nájmu tak, aby bylo posíleno a zlepšeno postavení DSO Křivina jako vlastníka infrastrukturního majetku, nově upravit postup o vyjednávání ceny vodného a stočného, jasně vymezit role vlastníka a provozovatele a zajistit dostatečnou výši finančních prostředků pro obnovu majetku DSO. Vzhledem k tomu, že obsah jednání byl velmi náročný, jak po stránce právní, tak zejména ekonomické, byl do vyjednávacího týmu tvořeného předsedou a místopředsedou svazku přizván i nezávislý odborník.

Dle našeho názoru se podařilo dospět s provozovatelem k dohodě ve všech zmíněných prioritách. Proto valná hromada svazku v prosinci 2019 rozhodla prodloužit platnost smlouvy o nájmu majetku na další roky formou dodatku ke smlouvě. 


Jaký je aktuální stav

Suma sumárum, máme uzavřený dodatek ke smlouvě o nájmu a provozu vodohospodářského majetku, který posílil naše postavení, jako jeho vlastníka, máme nově zavedený kalkulační vzorec pro stanovení výše ceny vodného a stočného, můžeme si svobodně určit výši nájemného a rozhodovat o plánu oprav, obnovy a investic. Dlužno říci, že za tímto výsledkem byl rok poctivě odvedené odborné práce vyjednávacího týmu lidí na mnoha jednáních. Jsme přesvědčeni, že lepší výsledek dojednán být nemohl, neboť obě strany musely částečně slevit ze svých požadavků.

Navíc starostové jsou vždy v jakési schizofrenní situaci. Na jedné straně zastupují své občany, kteří platí vodné a stočné, na straně druhé musí být řádnými hospodáři, kteří mají zodpovědnost zasprávu svěřeného vodohospodářského majetku. Je to, jednoduše řečeno, hodně zavazující a zodpovědné postavení. Na tomto místě je ovšem nutno říct, že bez vody nelze žít. Používáme ji opravdu všichni, takže je naší společnou povinností udržovat potřebnou infrastrukturu k její dodávce a čištění v perfektním stavu.  To stojí nemalé finanční prostředky, které se generují zejména z pronájmu vodohospodářského majetku, přičemž toto nájemné přímo ovlivňuje výši vodného a stočného. Přestože je rozhodování o výši vodného i stočného politikem, dáváme při našem rozhodování přednost ekonomickým potřebám. A tak to chceme, zcela nepopulisticky a zodpovědně, činit i nadále.

DSO Křivina, jako vlastník soustavy, pracuje se dvěma hlavními příjmy, a to příjmem z nájemného za pronajatý vodohospodářský majetek a příjmem z podílu na zisku, jako akcionář společnosti AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou.

Výše těchto finančních zdrojů dlouhodobě nepokrývá všechny potřebné výdaje spojené s opravami, údržbou, plněním plánu obnovy majetku a investicemi do nového majetku. Proto jsme dosud nebyli schopni plně realizovat plán obnovy majetku. Aby se tento stav zlepšil, bylo nutné sáhnout od roku 2020 k navýšení nájemného. Z dřívějších cca 5,5 mil. Kč na nynějších 7,5 mil. Kč. Tato změna významně ovlivnila novou cenu vodného a stočného. Kromě zvýšení nájemného výrazně ovlivnily ceny vodného a stočného rostoucí provozní výdaje společnosti AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou, zejména pak ceny materiálů, služeb, energií a mzdových tarifů.  Důležitý je i fakt, že se cena nezvyšovala posledních šest let, což jsme ale vždy považovali za špatné.

Z výše uvedených důvodů došlo od 1.1. 2020 k úpravě ceny vodného a stočného na částku 89,09 Kč/m3 (včetně DPH), kterou valná hromada DSO Křivina na svém prosincovém jednání schválila. Tato cena bude zachována i po květnovém snížení sazby DPH. Vzniklý kalkulační rozdíl v ceně vodného a stočného bude celý převeden do  nájemného za vodohospodářský majetek a bude použit na plnění plánu obnovy majetku DSO Křivina.

Z pohledu čísel je faktický dopad nových cen na domácnosti následující. Při průměrné spotřebě 90 litrů na osobu a den zaplatí od letošku čtyřčlenná domácnost za vodné a stočné o zhruba 1 050 Kč/rok víc než dosud. Což nám, s ohledem na současnou dobrou ekonomickou situaci domácností, připadá snesitelné. K samotné výši ceny je nutné dodat, že se i tak nacházíme pod celorepublikovým průměrem a nejsme v oblasti nejdražší.


Investujeme a chceme investovat

V nedávné minulosti byly dokončeny vcelku rozsáhlé investice do vodohospodářského majetku DSO Křivina. Jednalo se o odkanalizování místní části Štěpánovsko, proběhla modernizace a navýšení kapacity ČOV v Týništi nad Orlicí.

V loňském roce proběhla úspěšně stavba „Dobudování kanalizace Albrechtice“ s výstavbou cca 1 500 bm nových kanalizačních stok a domovních přípojek pro cca 230 obyvatel. Tato stavba byla spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje a z dotace Ministerstva zemědělství ČR.

Další velkou investiční akcí, kterou chceme v nejbližších letech uskutečnit, je výstavba podtlakové kanalizace Petrovice, která je již pod stavebním povolením a čeká na vypsání výzvy Ministerstva zemědělství k dotačnímu titulu. Po jejím zveřejnění podáme okamžitě žádost o dotaci. Všechny investice jsou vždy financovány z více zdrojů, a to z dotací, úvěrů, vlastních zdrojů svazku, tak i investičních příspěvků členů svazku.

 

 

Závěrem

 

Věříme, že jsme tímto článkem podali čtenářům ucelený a přehledný vhled do provozování vodohospodářské soustavy Dobrovolného svazku obcí Křivina. Současně věříme, že přijatá rozhodnutí valné hromady svazku o cenách vodného a stočného budou odběrateli přijímána s pochopením, neboť se všichni snažíme chovat ke svěřenému vodohospodářskému majetku jako řádní hospodáři.

 

Libor Koldinský – předseda DSO Křivina, starosta Týniště nad Orlicí

Jaromír Kratěna – místopředseda DSO Křivina, starosta Albrechtic nad Orlicí


Informace DSO Křivina očima starostů

Dobudování kanalizace v Albrechticích nad Orlicí 1

Dobudování kanalizace v Albrechticích nad Orlicí 1

 
Dobudování kanalizace v Albrechticích nad Orlicí 2

Dobudování kanalizace v Albrechticích nad Orlicí 2

 
Rekonstrukce ČOV Týniště 1

Rekonstrukce ČOV Týniště 1

 
 
31.1.2020 9:55:00 | přečteno 789x | petra.cizkova
 
load